maanantai 13. huhtikuuta 2009

Valitus Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Natura-asiassa


Natura-asiaa ei ole vielä lopullisesti ratkaistu. Itsekin olen joutunut tekemisiin asian kanssa. Pyynnöstä selvitin asiaa, koska poliisi kieltäytyi tutkimasta asiaa. Minut haastettiin asian johdosta oikeuteen ja tuomittiin Rovaniemen hovioikeuden päätöksellä kolmen kuukauden vankeusrangaistukseen. Minulta katkaistiin starttirahan maksaminen, kun selvitin Natura-asioita. Ilmoitin starttirahan katkaisemisesta tyytymättömyyteni ja työvoimatoimiston johtaja haastoi minut oikeuteen kunnianloukkauksesta. Samainen työvoimatoimiston johtaja oli nimitellyt erästä työnhakijaa poliittiseksi roskaläjäksi. Työvoimatoimiston johtajan asianajaja Tapani Takala vaati minulle ehdotonta vankeusrangaistusta. Tästä on kysymys:

Menettikö Kallan karit itsehallintonsa?
http://naturansalat.blogspot.com/2008/11/menettik-kallan-karit-itsehallintonsa.html

Selostus oikeuskäsittelystä

Erikoinen isänpäivä - tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

Rovaniemen hovioikeuden päätös - asiakokonaisuus
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=305


Esimerkkinä otteita valituksen alaisesta päätöksestä Naturasta
Suomen valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan yhteisön Natura 2000-verkoston Suomen ehdotuksen hyväksymisestä valtioneuvoston pöytäkirjan asiakohdan 43 kohdalla.

Vaatimukset
Valittaja pyytää kunnioittaen, että korkein hallinto-oikeus valituksen tutkittuaan
1. kumoaa valtioneuvoston päätöksen 20.8.1998 valtioneuvoston pöytäkirjan asiakohtaan 43 liittyen Euroopan yhteisön Natura 2000-verksoton Suomen esityksen hyväksymisestä siltä, osin, kuin päätös koskee valittajan omistaman tilan Saukkokallio 17:2 Kalajoki, Rahjan liittämistä kyseiseen verkostoon Kalajoen Rahjan saaristoon kuuluvana perustelemattomana, yksilöimättömänä sekä virheellisenä ja poistaa mainitun tilan esityksestä,
taikka vähintäänkin
2. kumoaa valituksen alaisen päätöksen vaadituilta oson menettelyyn sisältyvien virheellisyyksien johdosta sekä palauttaa asian valittajaa koskevin osin uudelleen valmisteltavaksi asiaan kuuluvalla tavalla,
sekä
3. kumoaa ja poistaa sanotun valtioneuvoston päätöksen siltä osin, kun sen liiteaineistossa on ilmoitettu valittajan omistama tila osana Rahjan saasirstoa Natura 2000 verkoston lisäksi Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevaan yhteissopimukseen (SopsS 12/80) perustuvaan Itämeren rannikko- ja merialueiden suojeluverkostoon,
sekä vielä
4. velvoittaa Suomen valtion korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 3.666,00 markalla (sis. alv:n 22 %) laillisine viivästyskorkoineen asian päätöspäivästä lukien sekä valittajan henkilökohtaiset aisanhitokulut muilta valituksen alaisessa asiassa 5.000,00 markalla niinikään laillisine viivästyskorkoineen,
sekä
5. vapauttaa valittajan velvollisuudesta maksaa asiassa annettavasta korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä oikeudenkäyntimaksuna (1.000) markkaa.
Vaatimukset valittajaa koskevien asiakirjojen ja selvitysten esittämisestä

Edellä esittämänsä ohella valittaja vaatii,
- että valtioneuvosto taikka ympäristöministeriä sen puolesta velvoitetaan esittämään valittajalle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle seuraavat valittajan asiaa ja oikeutta koskevat asiakirjat ja selvitykset, jotka valittaja vaatii viipymättä nähtäväksi sekä mahdollisina kirjallisina todisteinaan tässä valitusasiassa esitettäväksi;
Natura-alue-esitysmateriaaliin sisältyvän ja luontodirektiivin määräyksissä tarkoitetun tieteellisen selvityksen siitä, mitä direktiivissä mainittuja eläin-, kasvi- ja luontotyyppejä valittajan tilan alueella esiintyy perusteena Saukkokallion tilan alueen liittämiselle SPA- ja SCI-alueena Natura verkostoon sekä,
Valittajan muistutuskirjelmän alkuperäisenä kuin myös sen perusteella ympäristöministeriölle muistutuksen perusteella toimitetut lomaketiedot siinä mudoossa kuin tiedot ovat olleet ministeriön käsiteltävänä lopullista alue-ehdotusta harkittaessa.
Vaatimus perustuu valittajan oikeuteen saada itseään koskevia tietoja asiassaan. Lisäksi KHO on antanut 1.7.1998 kaksi ratkaisua, joiden mukaan maanomistajalla on oikeus saada tieto Natura-aluetta koskevasta aineistosta.


Esitys EU:n tuomioistuimen lausunnon hankkimisesta

Koska valituksenalainen hallintoasia koskeeEU-oikeuden Suomea sitovien sääntöjen soveltamisalaa esittää valittaja, että korkein halllinto-oikeus hankkisi EU-tuomioistuimelta lausunnon siitä.
1. miten direktiivejä on tulkittava Natura-alueita prustettaessa ja
2. voidaanko yksityisen maanomistajan alueita liittää verkstoon vastoin tämän tahtoa osoittamatta samalla sitä, että liittämisen edelltykset täyttyvät myös maanomistajakohtaisesti sekä
3. ovatko Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan määräykset asiaosaisjulkisuudesta toteutuneet Suomen Natura verkoston valmisteluvaiheessa ja toimeenpannussa kuulemismenettelyssä.


Valituksen on laatinut varatuomari Timo Nikula. Valituksen perusteluihin palaan seuraavassa jutussani. Tässä yhteydessä kuitenkin totean, että julkisasiamies on tehnyt kannanoton, mikä on nyt pohjana EY-tuomioistuimen käsittelyssä. KHO ei pyytänyt ennakkoratkaisua. Nyt asialla ovat olleet aivan muut henkilöt.

Katso julkisasiamiehen ratkaisuehdotus http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fi&newform=newform&Submit=Etsi&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALLTYP&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-362%2F06+P&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

Ei kommentteja: