lauantai 24. joulukuuta 2011

Kysyjä kysyy aidasta ja vastaaja puhuu aidan seipäistä


Ympäristöministeri Ville Niinistö on vastannut kansanedustaja Pirkko Mattilan kysymykseen tai paremmmin sanottu on jättänyt vastaamatta siihen, mitä on kysytty. Vastauksessaan ympäristöministeri Ville Niinistö on unohohtanut mainita mitä yhteisön oikeus on asiasta päättänyt ja myös sen, että KHO:n päätökset Suomessa ovat Naturaa koskien vääriä, koska ne poikkeavat EY-tuomioistuimen päätöksistä johtuen siitä, että KHO ei pyytänyt ennakkoratkaisua EY:n tuomioistuimelta ennen omaa ratkaisuaan. Suomessa on tapa, että vaikeat asiat ratkaistaan väärin ja se väärä ratkaisu tehdään aina jonkin suuren juhlapyhän edella kuten esim. juhannuksen aatonaattona tai joulun aattonaattona niin kuin tämä ympäristöministeri Ville Niinistön vastaus, missä ohitetaan esitetty kysymys. Katsokaa itse millaisen ympäristöministerin Suomi on saanut. Tässä ympäristöministeri Ville Niinistön vastaus:

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Pirkko Mattilan /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 297/2011 vp:
Milloin Suomi aikoo implementoida kansalliseen lainsäädäntöön Natura 2000- alueiden osoittamis- ja valintaperusteet,
aikooko Suomi implementoida Natura-alueiden osoittamis- ja valintaperusteet oikein,
aikooko Suomi kumota väärän implementoinnin perusteella ja vahingonkorvausvelvollisuuden synnyttämällä tavalla tehdyt aikaisemmat Natura-päätökset ja
milloin Suomi aikoo tehdä Natura-päätöksiä lisää?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Viitaten edustaja Mattilan samoihin kysymyksiin jo 12.7.2011, 15.8.2011 ja 15.9.2011 annettuihin vastauksiin totean uudelleen, että Suomen Natura 2000- verkostoon kuuluvat alueet on valittu kansallisen lainsäädännön, direktiivien säännösten ja niitä koskevan oikeuskäytännön edellyttämällä tavalla, ja että tarvetta lainsäädäntötoimiin tai tehtyjen päätösten kumoamiseen ei ole.
Luonnonsuojelulain 64 §:n merkityksestä on korkein hallinto-oikeus ratkaisuissaan todennut nimenomaisesti seuraavaa: "Asiallisesti luonnonsuojelulain 64 §:llä on siten saatettu luontodirektiivi osaksi kansallista oikeutta kansallisen ehdotuksen tekemisen osalta. Kuten sanotusta pykälästä käy ilmi, luonto- ja lintudirektiiveihin sisältyvät ne perusteet, joilla Euroopan yhteisön yhteiseen Natura 2000 -verkostoon ehdotettavat ja ilmoitettavat kohteet valitaan." Myöskään Euroopan komissiolla ei ole ollut huomautettavaa valintaperusteita koskevien säännösten implementointiin, ja komissio on myös jo omilla päätöksillään hyväksynyt kaikki Suomen kansallisesti lainvoimaisiin päätöksiin perustuen ehdotetut alueet Natura 2000 -verkostoon.
Natura 2000- verkoston muodostaminen on nyt pääosin valmis, eikä laajoja Natura-päätöksiä uusista alueista ole odotettavissa. Alueiden valintavaihe on nyt lähes kokonaan ohi ja ajankohtaista on alueiden suojelun toimeenpano, jotta verkosto palvelisi mahdollisimman hyvin lajien ja luontotyyppien suotuisan suojelutason saavuttamisessa ja turvaamisessa. Aiempien päätösten uudelleen käsittely valitusten johdosta on kuitenkin vielä tarpeen kolmella alueella samoin kuin eräistä avomerialueita koskevista täydennyksistä päättäminen.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Ympäristöministeri Ville Niinistö