maanantai 26. huhtikuuta 2010

Timo Soini kysyy kolmannen kerran


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
12. huhtikuuta 2010 P-2433/10

KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Timo Soini (EFD) komissiolle

Aihe: Komissio ei vaadi yhteisöoikeuden vakiinnuttaman oikeuskäytännön edellyttämää, direktiivin 92/43/ETY täyttä täytäntöönpanoa Suomelta
Koska yhteisen luonnonperinnön säilyttäminen ja hoito on uskottu kullekin jäsenvaltiolle sen alueella, ei näiden toimenpiteiden toteuttaminen voi vaihdella jäsenvaltiosta toiseen. Tästä seuraa, kun on kyse luontodirektiivistä, jossa vahvistetaan monimutkaisia ja teknisiä sääntöjä ympäristöoikeuden alalla, että jäsenvaltioiden on erityisesti huolehdittava siitä, että niiden lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on varmistaa tämän direktiivin täytäntöönpano, on kaikille selkeä ja täsmällinen. Tuomiot C‑6/04, C‑508/04 ja C‑507/04 perusteluineen osoittavat, ettei tyydyttävää täytäntöönpanoa eikä käännösvirheitä hyväksytä.

Kysymyksiini P-5247/09 ja P-0041/10 viitaten uudistan kysymykset:

1. Milloin komissio edellyttää Suomea siirtämään direktiivin 92/43/ETY(1) 4 artiklan 1 kohdan ja siinä mainitussa liitteessä III tarkoitetun 1 vaiheen edellyttämät Natura 2000 -alueiden valintaperusteet Suomen kansalliseen lainsäädäntöön selkeästi ja täsmällisesti, eli siten kuin EY-tuomioistuimen 20.10.2005 antaman tuomion C‑6/04 perustelukohdat 22, 23, 24 ja varsinkin kohdat 25 ja 26 edellyttävät?

2. Milloin komissio edellyttää Suomea korjaamaan suomenkielisen luontotyyppioppaan käännöksen vastaamaan Natura-koodissa 8220 tarkoitettua, Suomea koskevaa, vain luokan 62.2A eli Boreaalisten karujen kallioiden (rapakivikalliot) kasvillisuus – alkuperäisessä muodossaan Boreal siliceous cliffs (rapakivi cliffs) – määritettyä luonto- eli ko. tapauksessa kalliotyyppiä?

3. Millä perusteella kuka tai ketkä komissiossa ovat myöntäneet Suomelle oikeuden olla toteuttamatta ja näin noudattamatta kaikkia jäsenmaita sitovaa yhteisöoikeutta ja sen vakiintuneen oikeuskäytännön edellyttämää Natura 2000 -alueiden valintaperusteiden kansalliseen lakiin siirtämistä, Natura 2000 ‑alueiden III liitteessä tarkoitetun 1 vaiheen edellyttämää valintaa ja luontotyyppien oikeaa määritystä?

Erkin kommentti: Ei voi välttyä vaikutelmalta, että komission vastaukset kahteen aikaisempaan kysymykseen oli laadittu Suomessa tai ainakin suomalaisten toimesta. Toivon, että nyt komissio vastaa asiallisesti tähän kysymykseen.
Eduskunnan oikeusasiamiehen sihteeri Terhi Arjola-Sarja jäi kiinni itse teossa eli teki virkarikokseksi epäiltävän päätöksen johon sisältyi myös Natura-asia. Katso


http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/04/eduskunnan-oikeusasiamiehen-sihteeri.html

Miksi Suomen valtio yrittää kierrellä ja kaarrella asiassa? Miksi ei voida tunnustaa, että ollaan toimittu Suomen lain ja direktiivien vastaisesti sekä yhteisöoikeuden vakiintuneen oikeuskäytännön vastaisesti? Koko Natura ratkaisu on otettava kokonaan uuteen tarkasteluun ja aiheutunee vahingot on korvattava täysimääräisesti ja rikoksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen teoistaan.