maanantai 29. maaliskuuta 2010

Tutkintapyyntö Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan toiminnasta


Poliisipäällikkö Pertti Rönkkö Kainuun poliisi

Tutkintapyyntö Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan toiminnasta

Olen jo aikaisemmin tehnyt kaksi tutkintapyyntöä, jotka liittyvät Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan epäiltyihin virkarikoksiin. Ensimmäinen on tutkintapyyntö liittyi Oulun poliisin Tapani Tasannon epäiltyihin virkarikoksiin. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/kainuun-poliisilaitos-poliisipaallikko.html

Toinen tutkintapyyntö liittyy räjähdysainelain ja –asetuksen noudattamiseen. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/sisaministerion-ja-poliisin-yhteiset.html


Tämä kolmas tutkintapyyntö liittyy Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan tutkimattajättämispäätökseen Natura-asioissa. Tutkintapyyntö on tässä http://naturansalat.blogspot.com/2009/05/huomautus-ja-vaatimusteksti-14-3042009.html

Tutkintapyyntöön lisäselvitykset löytyvät tästä http://naturansalat.blogspot.com/

sekä kirjastani Olet Maamme Armahin Suomenmaa. Lähetän kirjan postitse tänään 29.03.2010 Kainuun poliisille tutkintamateriaaliksi ja todistusaineistoksi.

Kirjasta löytyy aineistoa, mikä todistaa rikosepäilyt.
Sivuilla 378-379 Ympäristöministeriö tunnustaa Naturan direktiivien vastaisen perustamisen.
Sivu 380 todistaa Maakallan kuuluvan Natura-alueeseen. Näin on loukattu Kallan karien itsehallintoa, koska karit on laitettu Naturaan vastoin itsehallintoelinten päätöksiä.
Sivu 381 Himangan kunnanhallituksen päätös, mikä todistaa, ettei Himangan kunta ole mukana suojelualeen perustamisessa 200 000 markalla, vaikka Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus on toisin rahoitushakemuksessaan ilmoittanut.
Sivu 382 Himangan kunnanvaltuuston päätös, mikä osoittaa sen, ettei Himangan kunta ole mukana Natura 2000-hankkeessa, vaikka Ympäristökeskus on rahoitushakemuksessaan toisin ilmoittanut.
Sivu 383-384 Haminamestari Jukka Pirttijärvi ilmoittaa Kallan karineuvoston kannan. Maa- ja Ulkokallan liittämiseksi Naturaan ei ole itsehallintoelinten mukaan tarvetta.
Sivu 385 Karikokouksen yksimielinen päätös Naturalle Ei.
Sivu 386 Rahoitushakemuksen sivu mikä osoittaa, että Himangan kunta on ilmoitettu rahoittajaksi vastoin kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätöksiä.
Sivu 387 Poliisipäällikö Veikko Autereen todistus Kallan karien itsehallinnosta
Sivu 388-389 Kalajoen kunnanhallituksen pöytäkirja mikä osoittaa sen, että kunnanhallitus on ohjattu harhaan virkavastuulla esittämällä, että Himangan kunta on 200 000 markalla mukana hankkeen rahoittamisessa.
Sivu 390 Rahoitushakemuksen sivu mikä osoittaa sen, että itsehallinnon omaavat Kallan karit on esitetty liitettäväksi Naturaan vastoin itsehallintoelinten päätöksiä
Sivu 391-392 Varatuomari Timo Nikulan kirjoitus lainvastaisuuksista.
Sivu 393-395 Varatuomari Timo Nikulan toinen kirjoitus lainvastaisuuksista.
Sivu 396-397 Varatuomari Katja Apajan kirjoitus lainvastaisuuksista.
Sivu 398-399 Rikostutkintapyyntö 18.9.1998
Sivu 400 Tarkennus rikostutkintapyyntöön.
Sivu 401 Poliisipäällikö Esa Heikkisen ammattitaidoton lausunto asiassa.
Sivu 402-403 Uudistettu tutkintapyyntö 4.2.2001
Sivu 404-405 Kokkolan poliisin Tapani Myllymäen virkarikokseksi epäiltävä päätös.
Sivu 406-413 Vastine Raimo Ollilan rikosselvittelyihin. Osoittaa Raimo Ollilan ammattitaidottomuuden asiassa.
Sivu 414-416 Oulun lääninpoliisijohtaja Erkki Haikolan virkarikokseksi epäiltävä ratkaisu. Päätös osoittaa suurta tietämättömyyttä ja ammattitaidottomuutta asiassa.
Sivu 417-418 Eduskunnan oikeusasiamies Lauri Lehtimajan virkarikokseksi epäiltävä päätös. Sivu 419-420 Eduskunnan oikeusasiamies Lauri Lehtimajan virkarikokseksi epäiltävä päätös.
Sivut 421-423 Maanviljelijä, Natura-tutkija Markku Sahlstedtin asiantunteva kirje valtionvarainministeri Sauli Niinistölle.
Sivut 424-425 Outi Airaksisen kirje osoittaa menettelytavat.
Sivut 426-427 komission jäsenen Ritt Bjerregaardin huomatuskirje.
Sivut 428-430 komission jäsenen Ritt Bjerregaardin toinen kirje.
Sivut 431-433 komission jäsenen Ritt Bjerregaardin kolmas kirje.
Sivut 434-436 toimittaja Martti Backmanin kirje Tapani Veistolalle.
Sivut 437-442 EY-säädösten muodot
Sivut 443-447 MTK:n kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille
Sivut 448-458 Valitus KHO:lle
Sivu 459 Informaatio eduskuntaryhmille
Sivu 460 valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen asiantuntematon ja perustelematon vastaus
Sivu 461 eduskunnan oikeusasiamiehen Lauri Lehtimajan asiantuntematon vastaus kanteluun.
Sivu 462 selvityspyyntö Ympäristöministerriön Ilkka Heikkiselle. Heikkinen on keskeinen hahmo epäillyssä suuressa Natura-rikoksessa.
Sivu 463 Kiirehtimispyyntö Ilkka Heikkiselle.
Sivu 464 Uusi kiirehtimispyyntö Ilkka Heikkiselle.
Sivu 465 Lehtiuutinen europarlamentaarikko Kyösti Virrankosken lausunnosta.
Sivu 466 Ilmoitukseni eduskuntaryhmille.
Sivu 467 Keskustelunvahvistus , mikä todistaa poliisiministeri Ville Itälän virkarikosepäilyt.
Sivu 468-472 todistaa todeksi oikeuskansleri Paavo Nikulan virkarikosepäilyt.

Koska Natura-asioiden tutkiminen vaatii EY-lainsäädännön vahvaa tuntemusta, niin rohkenen epäillä ettei sellaista löydy Kainuun poliisista. Poliisipäällikö Pertti Rönkön on varmistettava asiaa tutkii riittävän ammattitaidon omaa tutkija ja tutkinnanjohtajana on EY-lait tunteva tutkinnanjohtaja. Sellaista ei ainakaan vielä ole esim. KRP:n piiristä löytynyt.
Pyydän, että minut pidetään ajan tasalla tutkinnan kehittymisestä viikoittain. Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille ankarinta mahdollista rangaistusta ja tulen antamaan asiassa loppulausuntoni.

Kalajoella 29.03.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

sunnuntai 21. maaliskuuta 2010

Päivää – kirvesvartta!EU-komission puolesta on vastattu europarlamentaarikko Timo Soinin kysymykseen. Vastaus ei ole vastaus esitettyyn kysymykseen vaan ammattitaidoton mielipiteenilmaus. Tässä komission vastaus ja kommenttini vastaukseen:

P-0041/10FI
Janez Potočnikin
komission puolesta antama vastaus
(19.3.2010)

Kuten parlamentin jäsenen tekemään kirjalliseen kysymykseen P-5247/09 annetusta vastauksesta käy ilmi, komissio katsoo, että luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY on tällä hetkellä saatettu tyydyttävällä tavalla osaksi Suomen lainsäädäntöä, eikä Suomi ole sen mielestä tehnyt virhettä luontotyypin 8220 ”Kasvipeitteiset silikaattikalliot” tulkinnassa.

EU:n luontotyyppioppaaseen on lisätty uusia ja muutettuja luontotyyppejä useaan kertaan, esimerkiksi uusien maiden liityttyä Euroopan unioniin. Luontotyyppikomitea on hyväksynyt oppaaseen tehdyt muutokset ja lisäykset.

Mikä on Euroopan komission tehtävä

Euroopan komissio toimii perussopimusten valvojana. Komissio siis varmistaa, että yksityishenkilöt, jäsenvaltiot ja muut toimielimet soveltavat yhteisön oikeutta asianmukaisesti.
Toimivaltansa puitteissa komissio voi määrätä seuraamuksia yksityishenkilöille ja yrityksille yhteisön oikeuden rikkomisesta. Se voi käynnistää jäsenvaltiota vastaan rikkomusmenettelyn, jossa se kehottaa jäsenvaltiota korjaamaan epäkohdan tiettyyn päivämäärään mennessä.
Viime kädessä komissio voi nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen, jossa jäsenvaltio tai muut toimielimet joutuvat vastaamaan yhteisön oikeuden rikkomisesta.

Perussopimukset ja EU:n toimielimet

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja myöhempien perussopimusten ensisijainen tavoite on toteuttaa Euroopan valtioiden vaiheittainen yhdentyminen ja luoda sisämarkkinat neljän liikkumisvapauden (tavarat, henkilöt, pääomat ja palvelut) pohjalta ja talouspolitiikan vaiheittaisen yhdentymisen kautta.
Tätä varten jäsenvaltiot luovuttavat yhteisölle osan suvereniteetistaan ja antavat yhteisön toimielimille valtuudet antaa säädöksiä (asetuksia, direktiivejä, päätöksiä), jotka ovat kansalliseen oikeuteen nähden ensisijaisia.
Johdettu oikeus on kolmas tärkeä yhteisön oikeuden lähde perussopimusten (primaarioikeuden) ja kansainvälisten sopimusten ohella.
Johdettuun oikeuteen kuuluu paitsi perustamissopimuksessa määriteltyjä sitovia säädöksiä (asetukset, direktiivit ja päätökset) ja ei-sitovia oikeudellisia välineitä (päätöslauselmat, lausunnot) myös muita oikeudellisia välineitä, kuten yhteisön toimielinten sisäistä toimintaa koskevia säädöksiä ja yhteisön toimintaohjelmia.

Tästä osoitteesta sopimukset http://eur-lex.europa.eu/fi/treaties/index.htm

Erkin kommentti: Komission puolesta annettu vastaus ei ole vastaus esitettyihin kysymyksiin. Vastaus kulkee linjalla Hyvää päivää – kirvesvartta. Suomen Natura olisi pitänyt toteuttaa direktiivien ja yhteisön vakiintuneen oikeuskäytännön edellyttämällä tavalla. Juuri tätä asiaa komission tulee valvoa. Nyt komission mielestä asia on toteutettu tyydyttävällä tavalla. Yhteisön vakiintunut oikeuskäytäntö ei luontodirektiivin osalla tunne tällaista ilmaisua eikä mahdollisuutta. Myös silikaattikallion käännösvirheiden osalta komissio esittää oman mielipiteensä. Komissio ei vastaa kysymykseen käännösvirheestä vaan esittää mielipiteen menettelyn tulkinnasta. Komission olisi pitänyt ottaa kantaa onko käännösvirhettä vai eikö ole käännösvirhettä. Komissio on esittänyt asiasta oman mielipiteensä, mikä sekin on väärä. Esitän selventävän esimerkin: Nainen on raskaana tai ei ole raskaana. Totuus ei käy ilmi jos joku sanoo, että hänen mielestään nainen ei ole raskaana.
Komission vastaus on vaarallinen esimerkki siitä mitä Suomella on odotettavissa Euroopan Unionissa. Oikeutta ei saa, sillä sitä on niin vähän, ettei sitä riitä kaikille. Missä EU, siellä ongelma. Euroopan Unionia voidaan perustellusti nimittää Euroopan Neuvostoliitoksi.