keskiviikko 13. lokakuuta 2010

Markku Sahlstedtin asiakirjapyyntö

Asiakirjapyyntö ja KHO:n päätösote sekä päätöksiä, joista selviää, että komissio mm. erehdyttää EU parlamentin jäsentä ja muita jäsenvaltioita

Linda Nylund
European Commission
DG Environment/ Unit A.2 Infringements
B-1049 Bruxelles

linda.nylund@ec.europa.eu

JA

Olli Ojala
European Commission
DG Environment
Nature & Biodiversity Unit (B2)
BU-5 3/103
B-1049 Brussels

olli.ojala@ec.europa.eu

ASIA:

Asiakirjojen mukaan komission toimesta kolme kertaa tapahtunut Euroopan parlamentin jäsen Timo Soinin ja muiden EU jäsenmaiden erehdyttämisen katkaisuyritys ja asiakirjapyyntö.

VIITE:

Puhelinkeskustelu Markku Sahlstedt / Olli Ojala 14.9.2010

Kohteliaimmin ilmoitan;

1. että Soinin komissiolle 3.9.2010 neljänteen kertaan esittämät kysymykset ovat entistäkin keskeisimmät, koska Soinin komissiolta saamat kolme Euroopan parlamentin jäsentä ja muita jäsenvaltioita erehdyttävää vastausta ovat täydellisesti ristiriidassa korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) noin 700 Natura valitusratkaisuun kirjoittaman tekstin "Luonnonsuojelulaissa ei säädetä Natura 2000 -kohteiden valintaperusteista. Näistä valintaperusteista ei ole säädetty muussakaan kansallisessa säädöksessä, kuten edellä kohdassa 3.1. on lausuttu.", kanssa. (Ote KHO:n päätöksiin kirjatusta tekstistä liitetiedostona. Samoin 10 kappaleen otos KHO:n päätöksistä eli päätökset 745, 746, 1326, 1367, 1508, 1510, 1595, 1597, 1675 ja 2383 liitetiedostona. Samoin Timo Soinin kysymykset ja vastaukset).

2. Jompikumpi eli KHO tai EU komissio käsittelee totuutta varomattomasti.

2.1.Soinin kysymysten ja vastauksien osoite, josta klikkailemalla löytyy kysymykset ja kysymyksistä klikkaamalla saa kulloisetkin komission ala-arvoiset Euroopan parlamentin jäsen Timo Soinia ja kaikkia muita jäsenvaltioita, jopa törkeästi erehdyttävät vastaukset, on seuraavana:

http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=QP&language=FI&term=7&author=96666


3. Kohteliaimmin ilmoitan myös, että komission vastaukset silikaattikallioiden osalta ja varsinkin Olli Ojalan selittelyt niiden perusteluiksi ovat vailla todellisuuspohjaa.

3.1.Liitetiedostossa oleva Geologisen tutkimuskeskuksen Pohjois-Suomen yksikön FT dosentti Esko Korkiakosken Lapin liitolle vuoden 2005 helmikuussa tekemä vertailu, ”SILIKAATTIKALLIOT LUONTOTYYPIN (koodi 8220) TULKINNASTA JA VASTAAVUUDESTA”, tiivistelmä osoittaa selittelyt turhiksi. EU:n luontotyyppioppaiden eri versioiden tiedot eivät ole muuttuneet luontotyypin 62.2A:n osalta. Eivät ”Interpretation manual of European Union habitats – EUR27, Interpretation manual of European Union habitats – EUR27” oppaassakaan. Ei ainakaan niissä versiossa, jotka olen aikanaan hankkinut tai tulostanut.

4. Ohessa lisäksi tiedoksi liitetiedostona oleva, luontodirektiiviä koskematon asiassa C-380/10 Euroopan komission Suomea vastaan 29.7.2010 nostama paikkatietoinfrastruktuuridirektiivin täytäntöönpanemattomuuskanne.

5. Milloin vastaava komission velvollisuuksiin kuuluva täytäntöönpanovaatiminen tapahtuu luontodirektiivin osalla?

6. Asian C-535/07 ratkaisuehdotuksen alaviite 7 tekstin perusteella ”Tämä alaviite ei koske suomenkielistä versiota”, ei voi välttyä vaikutelmalta, että Suomella on erivapauksia, tai ainakin käännösvirheitä. Timo Soinin kysymykset ovat perusteltuja ja aiheellisia. Timo Soini on oikeutettu saamaan vastaukset kysymyksiinsä. Komissiolla on velvollisuus toimia siten kuin Euroopan yhteisön, nykyisin Euroopan unionin vakiintunut oikeuskäytäntö asiaan C-6/04 20.10.2005 annetun tuomion perusteella edellyttää.

7. Kohteliaimmin pyydän lähettämään kopiot Timo Soinin alkuperäisistä, ”EUROOPAN PARLAMENTTI, LOMAKE PARLAMENTAARISEN KYSYMYKSEN ESITTÄMISTÄ VARTEN” tai sitä vastaavalle lomakkeelle (malli liitetiedostona) tehdyistä kirjallisista tai ensisijaisista kirjallisista kysymyksistä.

7.1.Mikäli niitä ei olisi komissiossa, niin kuin puhelinkeskustelussa Olli Ojalan toimesta allekirjoittaneelle selitettiin, tämä pyyntö tulee välittömästi ohjata sellaiseen paikkaan, mistä Soinin alkuperäiset kysymykset saadaan kopioitua ja kirjausleimalla varustettuna toimitettua, joko faksilla tai PDF kopiona sähköpostin liitetiedostona allekirjoittaneelle.

8. Edellisen lisäksi kohteliaimmin pyydän että komissio ilmoittaa sen virallisen lehden numeron, tai muun asiakirjan, josta ilmenee liitetiedostona olevan komission asiaan P-6943/08FI antamassa vastauksessa esitettyjen virheen korjaamistoimenpiteiden toteutuminen. (Myös vastausta edeltäneet kysymykset ovat liitetiedostona).

9. Asian P-6943/08FI vastauksen loppuun kirjoitetun tekstin ”Huomattakoon, että 4 artiklan 4 kohta on saatettu Suomen lainsäädäntöön luonnonsuojelulain 68 §:llä” osalta, joudun valitettavasti ilmoittamaan, että ei ole. Luontodirektiivin täytäntöönpano on tältäkin osin pelkkä hallinnollinen yleismääräys. Luonnonsuojelulain 68 §:ssä eikä sen perusteluissa mainita mitään Natura 2000 alueiden toteuttamisjärjestyksestä, vaikka se on ensiarvoisin ja keskeisin seikka luontodirektiivin 4 artiklan 4 kohdan sisällössä. Kaikkiaan kuudesta EU:n virallisesta lehdessä julkaistussa luontodirektiivin Suomenkielisestä käännöksestä, joista ensimmäinen on julkaistu jo kesäkuussa 1992 eli lähes kolme vuotta ennen Suomen EU jäsenyyttä, puuttuu Natura 2000 alueiden toteuttamisjärjestys.

9.1.Toteuttamisjärjestys on ensiarvoinen ja keskeisin seikka siitä syystä, että se on suoraan sidoksissa Natura 2000 alueiden osoittamisen ja valinnan edellytyksenä olevaan luontodirektiivin 4 artiklan 1 kohdassa sanottuun liite III 1 vaiheen A ja B kohtien arviointi ja C luokittelu- sekä C ja D kohtien edellyttämään luettelointimenettelyyn. (Kehystetyllä lisätekstillä varustettu liite III on liitteenä PDF muotoisena liitetiedostona.)

9.2.Liitetiedostona oleva kehystetyllä lisätekstillä varustettu liite III on laadittu vuoden 2005 alun tilanteen perusteella ja siitä puuttuu lukuisia EY tuomioistuimen Natura 2000 asioita koskevia yhteisön vakiintunutta oikeuskäytäntöä osoittavia, kaikkia jäsenmaita sitovia ja kaikissa jäsenmaissa noudatettavia tuomioratkaisuja. Muun muassa 20.10.2005 annettu tuomioratkaisu C-6/04, jonka perusteella Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta tuomittiin luontodirektiivin epätäsmällisestä täytäntöönpanosta. Samoin siitä puuttuu 10.5.2007 annettu tuomio C-508/04 ja 12.72007 annettu tuomio C-507/04 joiden perusteella Itävalta kahdessa eri asiassa tuomittiin muun muassa luonto- ja lintudirektiivien epätäsmällisestä täytäntöönpanosta.

10. Mistä syystä EU komissio on hyväksynyt Suomen Natura 2000 alueet vaatimatta yhteisön vakiintuneen oikeuskäytännön toteuttamista?

11. EY tuomioistuin on palauttanut asiaan C-362/06 P 23.4.2009 antamassaan tuomiossa yhteisöoikeuden vastaisuudet EY:n perustamissopimuksen (Rooman sopimus) 10 artiklan, jonka asiasisältö on siirretty perustavaa laatua olevampaan keskeisempään paikkaan eli nykyisen EU -sopimuksen (SEU –sopimus) 4 artiklan 3 kohtaan, perusteella Suomessa korjattavaksi. Korjauksia ei ole suoritettu.

12. Korostan, että komission Euroopan parlamentin jäsen Timo Soinille antamat Timo Soinia ja muita EU jäsenmaita erehdyttävät vastaukset luontodirektiivin täytäntöönpanosta ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin (noin 700) kirjattu teksti "Luonnonsuojelulaissa ei säädetä Natura 2000 -kohteiden valintaperusteista. Näistä valintaperusteista ei ole säädetty muussakaan kansallisessa säädöksessä, kuten edellä kohdassa 3.1. on lausuttu." , ovat pahasti ristiriidassa keskenään. Oikeutetusti voidaan todeta, että täydellisellä törmäyskurssilla.

13. Sen lisäksi, että KHO on Suomessa toiminut vastoin EY perustamissopimuksen (Rooman sopimus)10 artiklan eli nykyisin SEU –sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan vastaisesti, KHO antoi Natura 2000 ratkaisunsa ilman asian yhteisön tuomioistuimen käsittelyyn saattamista. Toisin sanoen ilman EY sopimuksen (Rooman sopimus) 234 artiklan viimeisen perustelukohdan, josta on tullut EU sopimuksen (Lissabonin sopimus) 267 artiklan toiseksi viimeinen perustelukohta, noudattamista.

14. Sen lisäksi, mitä edellä on sanottu, KHO tulkitsi myös EY sopimuksen (Rooman sopimus) 249 artiklan kohtaa kolme, josta on tullut EU sopimuksen (Lissabonin sopimus) 288 artiklan kohta kolme, vastoin yhteisön tuomioistuimen vakiinnuttamaa oikeuskäytäntöä.

15. Jäsenvaltiolla ei ole oikeutta käyttää valitsemiaan muotoja eikä keinoja sellaisen direktiivin täytäntöönpanon osalla, missä itse direktiivissä sanotaan se menetelmä, jota direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi on käytettävä kaikissa jäsenvaltioissa.

16. Luontodirektiivi on direktiivi, jossa sanotaan selkeästi ja täsmällisesti se menetelmä, jota Natura 2000 alueiden osoittamisessa ja valinnassa on kaikissa jäsenvaltioissa käytettävä. Menetelmä on luontodirektiivin 4 artiklan 1 kohdassa sanottu liite III ja sen 1 vaihe, eikä mikään muu.

17. Millä perusteella komissiolla on oikeus useasti erehdyttää Euroopan parlamentin jäsen Timo Soinia ja muita jäsenvaltioita?

18. Millä perusteella komissiolla on oikeus olla vaatimatta Suomen viranomaisia siirtämään Natura 2000 alueiden osoittamis- ja valintaperusteet kansalliseen lakiin?

19. Sen varalta, että komissio aikoo selittää puuttumattomuuttaan Suomen Natura 2000 valmisteluun muun muassa luontodirektiivin 4 artikla 4 kohdan osalta kaupallisessa ”EUROOPAN UNIONIN LAKI” nimisessä lakikirjassa olevalla tekstillä, ”Kun yhteisön tärkeänä pitämä alue on hyväksytty 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, kyseisen jäsenvaltion on muodostettava tämä alue erityisten suojelutoimien alueeksi mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kuuden vuoden kuluessa määrittäen toteamisjärjestyksen sen perusteella, miten merkittäviä alueet ovat liitteessä I olevan luontotyypin tai liitteessä II olevan lajin suotuisan suojelun tason säilyttämisen tai ennalleen saattamisen ja Natura 2000 yhtenäisyyden kannalta sekä alueita uhkaavan huononemisen tai häviämisen perusteella.” (Lihavoitu kohta on kirjoittajan hankkima käännöstekstin oikaisu), ilmoitan jo etukäteen, että siinä on käännösvirhe.

20. Tekstin pitäisi olla muodossa, ”Kun yhteisön tärkeänä pitämä alue on hyväksytty 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, kyseisen jäsenvaltion on muodostettava tämä alue erityisten suojelutoimien alueeksi mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kuuden vuoden kuluessa asettaen ensisijaisuusjärjestykseen sen perusteella, miten merkittäviä alueet ovat liitteessä I olevan luontotyypin tai liitteessä II olevan lajin suotuisan suojelun tason säilyttämisen tai ennalleen saattamisen ja Natura 2000 yhtenäisyyden kannalta sekä alueita uhkaavan huononemisen tai häviämisen perusteella.” (Lihavoitu kohta on kirjoittajan hankkima käännöstekstin oikaisu), jolloin toteuttamisjärjestys olisi sidoksissa luontodirektiivin liite III 1 vaiheen edellyttämiin arviointeihin, luokitteluihin ja luettelointeihin ja niiden edellyttämiin koko maa tietoihin.

21. Lopuksi totean, että tämän tekstin liitetiedostona on kaikki PDF muotoon kopioidut edellä olevassa tekstissä mainitut ja eritellyt liitteet. Katson, että komission velvollisuus on esittää edellä oleva teksti ympäristökomissaarille sellaisella kielellä, että komissaari saa tietoonsa Suomen todellisen tilanteen muun muassa luontodirektiivin kansalliseen lakiin siirtämisestä. Edellytän, että käännöksestä tai mahdollisesti käännöksistä toimitetaan kopiot allekirjoittaneelle, jotka jo nyt tilaan. Ne kuten kopiot Soinin alkuperäisistä kysymyksistä tulee lähettää jäljempänä olevaan osoitteeseen.

Haavistossa 25.9.2010

Markku Sahlstedt
Maanviljelijä
Haavistontie 131
03710 Uusitalo puh/fax 09-2254104