sunnuntai 24. tammikuuta 2010

Europarlamentaarikko Timo Soini kysyy uudemman kerran


Europarlamentaarikko Timo Soini kysyi EU-komissiolta. Katso
http://naturansalat.blogspot.com/2009/10/europarlamentaarikko-timo-soini-kysyy.html

Aihe: Natura 2000 -alueiden valintaperusteiden kansalliseen lakiin siirtäminen ja vertailu silikaattikalliot-luontotyypin (koodi 8220) tulkinnasta. Vastaus

Yhteisölainsäädäntöä koskevan täytäntöönpanoilmoituksen (notifiointi-ilmoituksen) liitteenä komissiolle toimitetun vastaavuustaulukon uuden version mukaan luontodirektiivin 4 artiklan 1 kohta ja siinä mainittu liite III ja sen 1 vaihe on Suomessa täytäntöönpantu vain luonnonsuojelulain (LsL) 64 §:n 2 momentilla ja LSL:n 8 §:llä. Molemmat ovat yhteisön vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan vain hallinnollisia yleismääräyksiä, joita edes komissiokaan ei hyväksynyt Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eikä mm. Itävallan osalta.

Suomen Geologian tutkimuskeskuksen Pohjois-Suomen yksikön vuoden 2005 helmikuussa tekemän ja julkaiseman selvityksen ”EU:N LUONTODIREKTIIVI (92/43/EEC)(1) JA NATURA 2000 -LUONTOTYYPPIOPAS – vertailu silikaattikalliot-luontotyypin (koodi 8220) tulkinnasta ja vastaavuudesta” mukaan suomenkielisessä luontotyyppioppaassa on silikaattikallioiden kohdalla jo selvityksen tiivistelmäosasta selviävä, perustavaa laatua oleva käännösvirhe verrattuna EU:n luontotyyppioppaan määritykseen.

Edellä olevan perusteella kysyn: 1. Milloin komissio edellyttää Suomea siirtämään direktiivin 92/43/ETY 4 artiklan 1 kohdan ja siinä mainitussa liitteessä III sanotun 1 vaiheen edellyttämät Natura 2000 -alueiden valintaperusteet Suomen kansalliseen lainsäädäntöön selkeästi ja täsmällisesti, eli siten kuin EY-tuomioistuimen 20.10.2005 antaman tuomion C‑6/04 perustelukohdat 22, 23, 24 ja varsinkin kohdat 25 ja 26 edellyttävät?

2. Voiko komissio olla tietämätön silikaattikallioiden kohdalla suomenkielisessä luontotyyppioppaassa olevasta käännösvirheestä ja sen seurauksena Suomessa useille sadoille Natura 2000 ‑kohteille väärin perustein asetetuista sekä komissiossakin hyväksytyistä suojelutavoitteista ja suojeluperusteista?

3. Milloin komissio edellyttää Suomea korjaamaan suomenkielisen luontotyyppioppaan käännöksen vastaamaan Natura-koodissa 8220 tarkoitettua ja siitä Suomea koskevaa, vain luokan 62.2A eli Boreaalisten karujen kallioiden (rapakivikalliot) kasvillisuus – alkuperäisessä muodossaan Boreal siliceous cliffs (rapakivi cliffs) – määritettyä luontotyyppiä eli ko. tapauksessa kalliotyyppiä?

Tässä komission ala-arvoinen vastaus, mikä osoittaa täydellistä piittaamattomuutta yhteisön vakiintuneesta oikeuskäytännöstä.

24. marraskuuta 2009 P-5247/2009

Stavros Dimasin komission puolesta antama vastaus
Komissio katsoo, että luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annettu neuvoston direktiivin 92/43/ETY(1) saattaminen osaksi Suomen lainsäädäntöä on tällä hetkellä tyydyttävää.

Komissio ei katso, että Suomi olisi tehnyt virheen luontotyypin 8220 ”Kasvipeitteiset silikaattikalliot” tulkinnassa. EU:n luontotyyppioppaassa(2) esitetään tästä luontotyypistä ja muista liitteessä I mainituista luontotyypeistä yleinen kuvaus ja annetaan esimerkkejä erilaisista alatyypeistä. Siinä mainitaan esimerkiksi pohjoismaisen luokittelun vastaava luokka ”711 Klippvegetation på fattiga bergarter” ja ”713 Klippvegetation på serpentinbergarter”. Luettelo ei ole kattava ja jäsenvaltioiden tehtävänä on määrittää vastaavat alatyypit ja tarvittaessa vastaavuus kansallisten ja muiden asiaan liittyvien luokittelujärjestelmien välillä alueellaan.

13. tammikuuta 2010 P-0041/10

KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Timo Soini (EFD) komissiolle

Aihe: Direktiivin 92/43/ETY 4 artiklan 1 kohdan ja liitteessä III tarkoitetun 1 vaiheen kansalliseen lakiin siirtäminen ja vertailu silikaattikalliot-tyypin tulkinnasta
Komission 21.10.2009 kirjattuun kirjalliseen kysymykseeni P‑5247/2009 24.11.2009 antama vastaus osoittaa komission olevan tietoinen luontodirektiivin täytäntöönpanovajeesta Suomessa sekä silikaattikallioluontotyypin 8220 käännösvirheestä. Tämän seurauksena on todettava, että yhteisön vakiintunut oikeuskäytäntö ei luonto- eikä lintudirektiivin kohdalla tunne tyydyttävää täytäntöönpanoa eikä luontotyyppien käännösvirheitä. Tämä selviää selkeästi Englantia ja Itävaltaa koskevista päätöksistä C‑6/04, C‑508/04 ja C‑507/04.

Edellä olevan perusteella viittaan 15.10.2009 tekemääni, 21.10.2009 kirjattuun kysymykseen P‑5247/2009 ja kysyn: 1. Milloin komissio edellyttää Suomea siirtämään direktiivin 92/43/ETY(1) 4 artiklan 1 kohdan ja siinä mainitussa liitteessä III tarkoitetun 1 vaiheen edellyttämät Natura 2000 -alueiden valintaperusteet Suomen kansalliseen lainsäädäntöön selkeästi ja täsmällisesti, eli siten kuin EY-tuomioistuimen 20.10.2005 antaman tuomion C‑6/04 perustelukohdat 22, 23, 24 ja varsinkin kohdat 25 ja 26 edellyttävät?

2. Milloin komissio edellyttää Suomea korjaamaan suomenkielisen luontotyyppioppaan käännöksen vastaamaan Natura-koodissa 8220 tarkoitettua ja siitä Suomea koskevaa, vain luokan 62.2A eli Boreaalisten karujen kallioiden (rapakivikalliot) kasvillisuus – alkuperäisessä muodossaan Boreal siliceous cliffs (rapakivi cliffs) – määritettyä luonto- eli ko. tapauksessa kalliotyyppiä?

3. Millä perusteella kuka tai ketkä komissiossa ovat myöntäneet Suomelle oikeuden olla toteuttamatta ja näin noudattamatta kaikkia jäsenmaita sitovaa yhteisöoikeutta ja sen vakiintuneen oikeuskäytännön edellyttämää Natura 2000 -alueiden valintaperusteiden kansalliseen lakiin siirtämistä, Natura 2000 ‑alueiden liitteessä III tarkoitetun 1 vaiheen edellyttämää valintaa ja luontotyyppien oikeaa määritystä?

Europarlamentaarikko Timo Soinin esittämien kysymysten ja vastausten osoite:
http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=QP&language=FI&term=7&author=96666

Katso EY tuomioistuimen päätös 14.01.2010. Se osoittaa kiistatta sen, että tuomion C-226/08 alkuun kirjatuissa säädöskohdissa (kohta 5) on Natura 2000 alueiden valintaperusteeksi ensimmäiseksi luetteloitunta 4 artikla 1 ja 2 kohta ja liite III 1 vaihe. Suomessakin tulee toimia luonto- ja lintudirektiivin osalla EU:n vakiintuneen oikeuskäytännön määräämällä tavalla direktiivien kansalliseen lakiin selkeästi ja täsmällisesti siirtämisessä.

Tässä EY tuomioistuimen 14.1.2010 asiaan C-226/08 antaman tuomion osoite.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0226:FI:HTML