keskiviikko 13. lokakuuta 2010

Markku Sahlstedtin asiakirjapyyntö

Asiakirjapyyntö ja KHO:n päätösote sekä päätöksiä, joista selviää, että komissio mm. erehdyttää EU parlamentin jäsentä ja muita jäsenvaltioita

Linda Nylund
European Commission
DG Environment/ Unit A.2 Infringements
B-1049 Bruxelles

linda.nylund@ec.europa.eu

JA

Olli Ojala
European Commission
DG Environment
Nature & Biodiversity Unit (B2)
BU-5 3/103
B-1049 Brussels

olli.ojala@ec.europa.eu

ASIA:

Asiakirjojen mukaan komission toimesta kolme kertaa tapahtunut Euroopan parlamentin jäsen Timo Soinin ja muiden EU jäsenmaiden erehdyttämisen katkaisuyritys ja asiakirjapyyntö.

VIITE:

Puhelinkeskustelu Markku Sahlstedt / Olli Ojala 14.9.2010

Kohteliaimmin ilmoitan;

1. että Soinin komissiolle 3.9.2010 neljänteen kertaan esittämät kysymykset ovat entistäkin keskeisimmät, koska Soinin komissiolta saamat kolme Euroopan parlamentin jäsentä ja muita jäsenvaltioita erehdyttävää vastausta ovat täydellisesti ristiriidassa korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) noin 700 Natura valitusratkaisuun kirjoittaman tekstin "Luonnonsuojelulaissa ei säädetä Natura 2000 -kohteiden valintaperusteista. Näistä valintaperusteista ei ole säädetty muussakaan kansallisessa säädöksessä, kuten edellä kohdassa 3.1. on lausuttu.", kanssa. (Ote KHO:n päätöksiin kirjatusta tekstistä liitetiedostona. Samoin 10 kappaleen otos KHO:n päätöksistä eli päätökset 745, 746, 1326, 1367, 1508, 1510, 1595, 1597, 1675 ja 2383 liitetiedostona. Samoin Timo Soinin kysymykset ja vastaukset).

2. Jompikumpi eli KHO tai EU komissio käsittelee totuutta varomattomasti.

2.1.Soinin kysymysten ja vastauksien osoite, josta klikkailemalla löytyy kysymykset ja kysymyksistä klikkaamalla saa kulloisetkin komission ala-arvoiset Euroopan parlamentin jäsen Timo Soinia ja kaikkia muita jäsenvaltioita, jopa törkeästi erehdyttävät vastaukset, on seuraavana:

http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=QP&language=FI&term=7&author=96666


3. Kohteliaimmin ilmoitan myös, että komission vastaukset silikaattikallioiden osalta ja varsinkin Olli Ojalan selittelyt niiden perusteluiksi ovat vailla todellisuuspohjaa.

3.1.Liitetiedostossa oleva Geologisen tutkimuskeskuksen Pohjois-Suomen yksikön FT dosentti Esko Korkiakosken Lapin liitolle vuoden 2005 helmikuussa tekemä vertailu, ”SILIKAATTIKALLIOT LUONTOTYYPIN (koodi 8220) TULKINNASTA JA VASTAAVUUDESTA”, tiivistelmä osoittaa selittelyt turhiksi. EU:n luontotyyppioppaiden eri versioiden tiedot eivät ole muuttuneet luontotyypin 62.2A:n osalta. Eivät ”Interpretation manual of European Union habitats – EUR27, Interpretation manual of European Union habitats – EUR27” oppaassakaan. Ei ainakaan niissä versiossa, jotka olen aikanaan hankkinut tai tulostanut.

4. Ohessa lisäksi tiedoksi liitetiedostona oleva, luontodirektiiviä koskematon asiassa C-380/10 Euroopan komission Suomea vastaan 29.7.2010 nostama paikkatietoinfrastruktuuridirektiivin täytäntöönpanemattomuuskanne.

5. Milloin vastaava komission velvollisuuksiin kuuluva täytäntöönpanovaatiminen tapahtuu luontodirektiivin osalla?

6. Asian C-535/07 ratkaisuehdotuksen alaviite 7 tekstin perusteella ”Tämä alaviite ei koske suomenkielistä versiota”, ei voi välttyä vaikutelmalta, että Suomella on erivapauksia, tai ainakin käännösvirheitä. Timo Soinin kysymykset ovat perusteltuja ja aiheellisia. Timo Soini on oikeutettu saamaan vastaukset kysymyksiinsä. Komissiolla on velvollisuus toimia siten kuin Euroopan yhteisön, nykyisin Euroopan unionin vakiintunut oikeuskäytäntö asiaan C-6/04 20.10.2005 annetun tuomion perusteella edellyttää.

7. Kohteliaimmin pyydän lähettämään kopiot Timo Soinin alkuperäisistä, ”EUROOPAN PARLAMENTTI, LOMAKE PARLAMENTAARISEN KYSYMYKSEN ESITTÄMISTÄ VARTEN” tai sitä vastaavalle lomakkeelle (malli liitetiedostona) tehdyistä kirjallisista tai ensisijaisista kirjallisista kysymyksistä.

7.1.Mikäli niitä ei olisi komissiossa, niin kuin puhelinkeskustelussa Olli Ojalan toimesta allekirjoittaneelle selitettiin, tämä pyyntö tulee välittömästi ohjata sellaiseen paikkaan, mistä Soinin alkuperäiset kysymykset saadaan kopioitua ja kirjausleimalla varustettuna toimitettua, joko faksilla tai PDF kopiona sähköpostin liitetiedostona allekirjoittaneelle.

8. Edellisen lisäksi kohteliaimmin pyydän että komissio ilmoittaa sen virallisen lehden numeron, tai muun asiakirjan, josta ilmenee liitetiedostona olevan komission asiaan P-6943/08FI antamassa vastauksessa esitettyjen virheen korjaamistoimenpiteiden toteutuminen. (Myös vastausta edeltäneet kysymykset ovat liitetiedostona).

9. Asian P-6943/08FI vastauksen loppuun kirjoitetun tekstin ”Huomattakoon, että 4 artiklan 4 kohta on saatettu Suomen lainsäädäntöön luonnonsuojelulain 68 §:llä” osalta, joudun valitettavasti ilmoittamaan, että ei ole. Luontodirektiivin täytäntöönpano on tältäkin osin pelkkä hallinnollinen yleismääräys. Luonnonsuojelulain 68 §:ssä eikä sen perusteluissa mainita mitään Natura 2000 alueiden toteuttamisjärjestyksestä, vaikka se on ensiarvoisin ja keskeisin seikka luontodirektiivin 4 artiklan 4 kohdan sisällössä. Kaikkiaan kuudesta EU:n virallisesta lehdessä julkaistussa luontodirektiivin Suomenkielisestä käännöksestä, joista ensimmäinen on julkaistu jo kesäkuussa 1992 eli lähes kolme vuotta ennen Suomen EU jäsenyyttä, puuttuu Natura 2000 alueiden toteuttamisjärjestys.

9.1.Toteuttamisjärjestys on ensiarvoinen ja keskeisin seikka siitä syystä, että se on suoraan sidoksissa Natura 2000 alueiden osoittamisen ja valinnan edellytyksenä olevaan luontodirektiivin 4 artiklan 1 kohdassa sanottuun liite III 1 vaiheen A ja B kohtien arviointi ja C luokittelu- sekä C ja D kohtien edellyttämään luettelointimenettelyyn. (Kehystetyllä lisätekstillä varustettu liite III on liitteenä PDF muotoisena liitetiedostona.)

9.2.Liitetiedostona oleva kehystetyllä lisätekstillä varustettu liite III on laadittu vuoden 2005 alun tilanteen perusteella ja siitä puuttuu lukuisia EY tuomioistuimen Natura 2000 asioita koskevia yhteisön vakiintunutta oikeuskäytäntöä osoittavia, kaikkia jäsenmaita sitovia ja kaikissa jäsenmaissa noudatettavia tuomioratkaisuja. Muun muassa 20.10.2005 annettu tuomioratkaisu C-6/04, jonka perusteella Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta tuomittiin luontodirektiivin epätäsmällisestä täytäntöönpanosta. Samoin siitä puuttuu 10.5.2007 annettu tuomio C-508/04 ja 12.72007 annettu tuomio C-507/04 joiden perusteella Itävalta kahdessa eri asiassa tuomittiin muun muassa luonto- ja lintudirektiivien epätäsmällisestä täytäntöönpanosta.

10. Mistä syystä EU komissio on hyväksynyt Suomen Natura 2000 alueet vaatimatta yhteisön vakiintuneen oikeuskäytännön toteuttamista?

11. EY tuomioistuin on palauttanut asiaan C-362/06 P 23.4.2009 antamassaan tuomiossa yhteisöoikeuden vastaisuudet EY:n perustamissopimuksen (Rooman sopimus) 10 artiklan, jonka asiasisältö on siirretty perustavaa laatua olevampaan keskeisempään paikkaan eli nykyisen EU -sopimuksen (SEU –sopimus) 4 artiklan 3 kohtaan, perusteella Suomessa korjattavaksi. Korjauksia ei ole suoritettu.

12. Korostan, että komission Euroopan parlamentin jäsen Timo Soinille antamat Timo Soinia ja muita EU jäsenmaita erehdyttävät vastaukset luontodirektiivin täytäntöönpanosta ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin (noin 700) kirjattu teksti "Luonnonsuojelulaissa ei säädetä Natura 2000 -kohteiden valintaperusteista. Näistä valintaperusteista ei ole säädetty muussakaan kansallisessa säädöksessä, kuten edellä kohdassa 3.1. on lausuttu." , ovat pahasti ristiriidassa keskenään. Oikeutetusti voidaan todeta, että täydellisellä törmäyskurssilla.

13. Sen lisäksi, että KHO on Suomessa toiminut vastoin EY perustamissopimuksen (Rooman sopimus)10 artiklan eli nykyisin SEU –sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan vastaisesti, KHO antoi Natura 2000 ratkaisunsa ilman asian yhteisön tuomioistuimen käsittelyyn saattamista. Toisin sanoen ilman EY sopimuksen (Rooman sopimus) 234 artiklan viimeisen perustelukohdan, josta on tullut EU sopimuksen (Lissabonin sopimus) 267 artiklan toiseksi viimeinen perustelukohta, noudattamista.

14. Sen lisäksi, mitä edellä on sanottu, KHO tulkitsi myös EY sopimuksen (Rooman sopimus) 249 artiklan kohtaa kolme, josta on tullut EU sopimuksen (Lissabonin sopimus) 288 artiklan kohta kolme, vastoin yhteisön tuomioistuimen vakiinnuttamaa oikeuskäytäntöä.

15. Jäsenvaltiolla ei ole oikeutta käyttää valitsemiaan muotoja eikä keinoja sellaisen direktiivin täytäntöönpanon osalla, missä itse direktiivissä sanotaan se menetelmä, jota direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi on käytettävä kaikissa jäsenvaltioissa.

16. Luontodirektiivi on direktiivi, jossa sanotaan selkeästi ja täsmällisesti se menetelmä, jota Natura 2000 alueiden osoittamisessa ja valinnassa on kaikissa jäsenvaltioissa käytettävä. Menetelmä on luontodirektiivin 4 artiklan 1 kohdassa sanottu liite III ja sen 1 vaihe, eikä mikään muu.

17. Millä perusteella komissiolla on oikeus useasti erehdyttää Euroopan parlamentin jäsen Timo Soinia ja muita jäsenvaltioita?

18. Millä perusteella komissiolla on oikeus olla vaatimatta Suomen viranomaisia siirtämään Natura 2000 alueiden osoittamis- ja valintaperusteet kansalliseen lakiin?

19. Sen varalta, että komissio aikoo selittää puuttumattomuuttaan Suomen Natura 2000 valmisteluun muun muassa luontodirektiivin 4 artikla 4 kohdan osalta kaupallisessa ”EUROOPAN UNIONIN LAKI” nimisessä lakikirjassa olevalla tekstillä, ”Kun yhteisön tärkeänä pitämä alue on hyväksytty 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, kyseisen jäsenvaltion on muodostettava tämä alue erityisten suojelutoimien alueeksi mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kuuden vuoden kuluessa määrittäen toteamisjärjestyksen sen perusteella, miten merkittäviä alueet ovat liitteessä I olevan luontotyypin tai liitteessä II olevan lajin suotuisan suojelun tason säilyttämisen tai ennalleen saattamisen ja Natura 2000 yhtenäisyyden kannalta sekä alueita uhkaavan huononemisen tai häviämisen perusteella.” (Lihavoitu kohta on kirjoittajan hankkima käännöstekstin oikaisu), ilmoitan jo etukäteen, että siinä on käännösvirhe.

20. Tekstin pitäisi olla muodossa, ”Kun yhteisön tärkeänä pitämä alue on hyväksytty 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, kyseisen jäsenvaltion on muodostettava tämä alue erityisten suojelutoimien alueeksi mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kuuden vuoden kuluessa asettaen ensisijaisuusjärjestykseen sen perusteella, miten merkittäviä alueet ovat liitteessä I olevan luontotyypin tai liitteessä II olevan lajin suotuisan suojelun tason säilyttämisen tai ennalleen saattamisen ja Natura 2000 yhtenäisyyden kannalta sekä alueita uhkaavan huononemisen tai häviämisen perusteella.” (Lihavoitu kohta on kirjoittajan hankkima käännöstekstin oikaisu), jolloin toteuttamisjärjestys olisi sidoksissa luontodirektiivin liite III 1 vaiheen edellyttämiin arviointeihin, luokitteluihin ja luettelointeihin ja niiden edellyttämiin koko maa tietoihin.

21. Lopuksi totean, että tämän tekstin liitetiedostona on kaikki PDF muotoon kopioidut edellä olevassa tekstissä mainitut ja eritellyt liitteet. Katson, että komission velvollisuus on esittää edellä oleva teksti ympäristökomissaarille sellaisella kielellä, että komissaari saa tietoonsa Suomen todellisen tilanteen muun muassa luontodirektiivin kansalliseen lakiin siirtämisestä. Edellytän, että käännöksestä tai mahdollisesti käännöksistä toimitetaan kopiot allekirjoittaneelle, jotka jo nyt tilaan. Ne kuten kopiot Soinin alkuperäisistä kysymyksistä tulee lähettää jäljempänä olevaan osoitteeseen.

Haavistossa 25.9.2010

Markku Sahlstedt
Maanviljelijä
Haavistontie 131
03710 Uusitalo puh/fax 09-2254104

sunnuntai 12. syyskuuta 2010

Timo Soini kysyy neljännen kerranKomissio ei vastaa direktiivin 92/43/ETY selkeää ja täsmällistä täytäntöönpanoa koskeviin kysymyksiin
Koska yhteisen luonnonperinnön säilyttäminen ja hoito on uskottu kullekin jäsenvaltiolle sen alueella, ei näiden toimenpiteiden toteuttaminen voi vaihdella jäsenvaltiosta toiseen. Tästä seuraa – koska on kyse luontodirektiivistä, jossa vahvistetaan monimutkaisia ja teknisiä sääntöjä ympäristöoikeuden alalla –, että jäsenvaltioiden on erityisesti huolehdittava siitä, että niiden lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on varmistaa tämän direktiivin täytäntöönpano, on kaikille selkeä ja täsmällinen. Tuomiot C‑6/04, C‑508/04 ja C‑507/04 perusteluineen osoittavat, ettei tyydyttävää täytäntöönpanoa eikä käännösvirheitä hyväksytä.

Kysymyksiini P-5247/09, P-0041/10 ja P-2433/10 viitaten kysyn uudelleen seuraavaa:

1. Milloin komissio vaatii Suomea siirtämään direktiivin 92/43/ETY(1) 4 artiklan 1 kohdan ja siinä mainitussa liitteessä III tarkoitetun 1 vaiheen edellyttämät Natura 2000 -alueiden valintaperusteet Suomen kansalliseen lainsäädäntöön selkeästi ja täsmällisesti, eli siten kuin EY-tuomioistuimen 20.10.2005 antaman tuomion C‑6/04 perustelukohdat 22, 23, 24 ja varsinkin kohdat 25 ja 26 edellyttävät?

2. Milloin komissio vaatii Suomea korjaamaan suomenkielisen luontotyyppioppaan käännöksen vastaamaan Natura-koodissa 8220 tarkoitettua, Suomea koskevaa, vain luokan 62.2A eli Boreaalisten karujen kallioiden (rapakivikalliot) kasvillisuus – alkuperäisessä muodossaan Boreal siliceous cliffs (rapakivi cliffs) – määritettyä luonto- eli ko. tapauksessa kalliotyyppiä?

3. Millä perusteella, kuka tai ketkä komissiossa ovat myöntäneet Suomelle oikeuden olla toteuttamatta ja näin noudattamatta kaikkia jäsenmaita sitovaa yhteisöoikeutta ja sen vakiintuneen oikeuskäytännön edellyttämää Natura 2000 -alueiden valintaperusteiden kansalliseen lakiin siirtämistä, Natura 2000 -alueiden III liitteessä tarkoitetun 1 vaiheen edellyttämää valintaa ja luontotyyppien oikeaa määritystä?

Nyt ovat Timo Soinin komissiolle 3.9.2010 neljänteen kertaan esittämät kysymykset entistäkin keskeisimmät, koska Soinin komissiolta saamat kolme Euroopan parlamentin jäsentä ja muita jäsenvaltioita erehdyttävää vastausta ovat täydellisesti ristiriidassa korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) noin 700 Natura valitusratkaisuun kirjoittaman tekstin "Luonnonsuojelulaissa ei säädetä Natura 2000 -kohteiden valintaperusteista. Näistä valintaperusteista ei ole säädetty muussakaan kansallisessa säädöksessä, kuten edellä kohdassa 3.1. on lausuttu." (Ote KHO:n päätöksiin kirjatusta tekstistä liitetiedostona.)

Timo Soinin kysymysten ja vastauksien osoite, josta klikkailemalla löytyy kysymykset ja kysymyksistä klikkaamalla saa kulloisetkin komission ala-arvoiset Euroopan parlamentin jäsen Timo Soinia ja kaikkia muita jäsenvaltioita erehdyttävät vastaukset, on seuraavana:
http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=QP&language=FI&term=7&author=96666

Katso mitä KHO on kirjoittanut Natura-ratkaisuihinsa ( huom. kuvat isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä):


perjantai 27. elokuuta 2010

Markku Sahsltedt: luonnonsuojelu ja ympäristösuojelun toimetKuvat saat isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä

1. Liitetiedostossa oleva Metsähallituksen yli 10000 hehtaarin lahottamisuutisointi kommentointini kera tiedoksi. (Valtioneuvoston ja tasavallan presidentti Urho Kekkosen vuonna 1963 istuttaman TT (tuottamaton tuottavaksi) metsän hävittäminen.

2. Kuulin muuten, että lahottamisen ja polttamisen sekä suo-ojien täyttämisen lisäksi metsäteitäkin olisi ennallistamistoimenpiteenä purettu ja kaivettu pois tai muutoin tehty käyttökelvottomiksi. Mikä onkaan metsäteiden poistamisen vaikutus esim. paloturvallisuuden ylläpitämiseen ja turvaamiseen? Pyritäänkö asutuksen tai jopa kylien polttamiseen, jonka katastrofin Venäjän kansalaisista osa joutui vuoden 2010 kesällä valitettavasti kokemaan. Milloin aletaan asutuskeskuksia palauttamaan luonnontilaan? Aloitetaanko Helsingistä?

3. Terveen metsän puuston lahottaminen on täysin pähkähullua toimintaa. Puuston lahoamista tapahtuu aivan tarpeeksi ilman ihmisen toimenpiteitä. Lisäksi toimenpide on täysin ristiriidassa lahottajasienien- ja tuholaistorjunnan kanssa. Esim. kesähakkuiden kantokäsittely ja kuorellisen puutavan varastointi. Kannot käsiteltävä urealla tai kannossa lisääntyvällä orvakka sienivalmisteella. Kuorellista puutavaraa sisältäviä varastoja ei saa pitää kesäaikana tuholaisten leviämisvaarasta johtuen metsäteiden varsilla.

4. Puiden lahottaminen on verrattavissa siihen, että terveitä ihmisiä pitäisi käsitellä niin, että terveistä tulisi sairaita, jotta sairaudetkin säilyisivät.

5. Kuinka monta metsähallituksen virkahenkilöä tai muuta "vihreyteen" naamioitunutta tai siitä toitottavaa virkahenkilöä tai tavallista vihreää aatetta edustavaa kansanedustajaa tai tavallista kansalaista on yhteiskunnasta sivuun eristettynä valmis omalta osaltaan omassa kehossaan säilyttämään esim. isorokkoa, lepraa (spitaalia) tai esim. sairastamaan aidsia, tuberkuloosia, poliota, kurkkumätää, tuli-, tai tuhkarokkoa tai sikotautia jne. tautikannan säilyttämiseksi tuleville sukupolville?

6. En ole voinut välttyä vaikutelmalta, että vihreät ja varsinkin "cityvihreät" ovat suojeluinnostuksessaan unohtaneet kokonaan luonnon oman luontaisen kiertokulun. Metsät eivät tarvitse mitään lahopuun aikaansaamistoimenpiteitä. Luonnon luontaisen kiertokulun seurauksena lahopuita tulee aivan itsestään. Lahopuiden osalta metsänhakkuiden ja pystyyn kuolleiden lisäksi esimerkkinä mm. tämän vuoden 2010 kesällä ympäri Suomea tapahtuneet syöksyvirtauksien seuraukset. Lahopuiden aikaansaamiseksi ei tarvita mitään moottorisahalla suoritettuja sahauksia (”kaulauksia”), tai puuston räjäyttelyitä eikä kaivinkoneella toteutettuja pienempialaisia ja paikallisia syöksyvirtaustornadoja. Luonnon luontainen kiertokulku hoitaa lahopuiden syntymisen aivan samoin kuin lasten syntymisenkin.

7. Luonnon luontainen normaali kiertokulku ei edellytä esim. ihmisruumiiden säilyttämistä kadulla sen takia, että sitten kun kunkin kulloinkin aika jättää, että mätäneminen alkaisi. Se alkaa viimeistään välittömästi ihmisen tai eläimen kuollessa, mikäli ei tiettyjen sairauksien seurauksena jo sitä ennen. (Esim. alaraajojen kuoliot)

8. Suosittelen perehtymään tekniikan tohtori Esa Erannin "Suomen ympäristöpolitiikka - kestävää kehitystä vai vastuutonta vallankäyttöä?" nimiseen teokseen. Teoksen kokonaisuudessaan ja siitä olevat Uutispäivä demarissa ja Maaseudun tulevaisuus lehdissä julkaistut viisiosaisen (1/5 - 5/5) tiivistelmäilmoitussarjan erillistä osaa saa ladatuksi ja tallennetuksi osoitteesta http://www.ymparistovalta.net/

9. Nykymuotoinen luonnonsuojelu jossa ensinnäkään mikään ei riitä ja siihen mm. liittyvä ”ainehitustelu” mielivallan käyttöineen, on kuin pahalaatuinen syöpäkasvain, josta tiedetään, että se tappaa. (Katso Erannin teos ja varsinkin sen ilmoituksina julkaistut tiivistelmät.)

10. Luonnonsuojelu nykyisellään ei ole luonnonsuojelua, vaan kiistatonta luonnonsuojelun avulla toteutettavaa vallankäyttöä, jota valtaa käyttää toisten omaisuuteen sellaiset henkilöt, jotka eivät itse mitään omista.

11. KHO:n päätöksistä ja niiden perusteella jo toteutetuista ja vireillä olevista pakkolunastustoimituksista huolimatta yhtäkään Suomen Natura 2000 aluetta ei ole osoitettu eikä valittu luontodirektiivin liite III 1 vaiheen eikä yhteisön oikeuden eikä sen vakiintuneen oikeuskäytännön edellyttämällä tavalla. Yhteisöoikeuden, nykyisin Euroopan unionin oikeuden vakiintuneen oikeuskäytännön vastaisuuksia ei poista KHO:n Natura 2000 alueita koskeviin päätöksiin kirjoitettu teksti ”Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot”

12. Valitettavasti en ole välttynyt vaikutelmalta, että nykyisistä vihreistä valtaosa on entisiä punaisia, jopa ns. ”taistolaisia”, jotka ovat verhoilleet entisen punaisuutensa vihreään viittaan ja nyt toteuttavat Brysselin kortilla sitä, mitä eivät aikanaan saaneet Moskovan kortilla toteutettua.

13. Suurpetojen suojelun osalta en ole voinut välttyä vaikutelmalta, että innokkaimmat suurpetojen suojelijat asuvat kehä III sisäpuolella olevissa kerrostaloissa ja niissäkin vielä ylimmissä kerroksissa. Asutuskeskuksissa asuvilla suurpetojen suojelijoilla eikä näitä myötäilevillä virkahenkilöillä ja poliitikoilla ole pienintäkään käsitystä niistä riskeistä, vaara- ja pelkotilanteista eikä vahingoista mitä kotieläimiä pihoilta tai aitauksista popsivien ja raatelevien suurpetojen kuljeskeleminen kotien ja eläimien tuotantolaitoksien pihoilla, aitauksissa, laitumilla ja niiden ympäristössä aiheuttaa.

14. Mikäli tervettä maalais- tai kaupunkilaisjärjen käsitystä olisi, säännöstö mahdollistaisi pihapiirissä liikkuvan häirikköeläimen välittömästi tapahtuvan pysyvän eliminoinnin autuaimmille metsästysmaille. Vastapainoksi suurpetojen metsästämistä Suomen salomailla, missä luontokuvaajien haaskojen yhteydessä suurpedoille tarjottu ihmisen haju ei vielä ole pilannut petojen ihmisestä varoittavaa geeniä, voidaan metsästystä rajoittaa, tai vaikka kokonaan lopettaa. Pihoilla vierailevat häirikköpedot tulee ilman lupabyrokratiaa saattaa autuaimmille metsästysmaille heti välittömästi lyijyä lapaan periaatteella. Näinhän esim. Helsinkiin harhautuneille hirville tehdään. Siitäkin huolimatta vaikka hirvet eivät ole lihansyöjiä..

15. Terveen maalais- tai kaupunkilaisjärjen käytön on petoasiassakin estänyt puoluerajoista riippumatta luonnonsuojelun vastustajaksi leimautumisen pelko. Tätä pelkoa naamioitu punainen vihreys on osannut käyttää taitavasti ja jopa vastuuttomasti hyväksi.

16. On vain ajan kysymys koska pihoilla käyskentelevät suurpedot aiheuttavat ensimmäisen lapsiuhrin. Tällöin mitkään tilastot eivätkä perustelut eikä luonnonsuojelu riitä selittämään eivätkä suuretkaan rahasummat korvaamaan sitä menetystä ja kärsimystä, jota petojen tappamaksi joutuneen lapsen tai aikuisen ihmisen hengen vaatinut menetys aiheuttaa.

17. Suurpetojen aiheuttamaa kuolema tai vammautuminen ei selity esim. liikenne-, hukkumis-, tulipalo- tai henkirikoskuolemilla. Liikenteen ym. edellä mainittujen aiheuttamia kuolemantapauksia ja vammautumisia pyritään kaiken aikaa vähentämään. Miksi suurpetokantaa ja sen tuomia riskejä pyritään entisestään lisäämään?

18. Liikenne on nykyaikaa ja välttämätöntä. Pihoilla käyskentelevät häirikkösuurpedot eivät ole. Eivätkä koskaan tule olemaankaan. Ei ainakaan luonnon- eikä suurpetojen suojelullisilla perusteilla. Suurpeto on aina häirikkö kun se uskaltautuu liikkumaan ihmisasutuksen pihoilla ja/tai niiden tuntumassa.

19. Luonnonsuojelun vastustajaksi leimautumisen pelossa vihreyttä myötäilevien luonnosta vieraantuneiden ja todellista luontoa sekä sen luontaista järjestystä tuntemattomien poliitikkojen (esim. vihreän eduskuntaryhmän metsäreissu 3.8.2010 Sipoon korpeen) ja virkahenkilöiden vastuuttoman suurpetojen suojelupolitiikan tavoite on tietoista leikkimistä ihmisten hengellä ja terveydellä. Saksassa havaittu, Italialaisesta luonnonpuistosta karannut ja ihmisen hajuun tottunut ”Bruno” nimen saanut karhu saatettiin lähes välittömästi eli heti kuin se oli mahdollista autuaimmille metsästysmaille vuoden 2006 kesäkuussa. Autuaimmille metsästysmaille siirtäminen toteutettiin siitäkin huolimatta, että Bruno karhu oli ainoa alueella sataan vuoteen nähty vapaana liikkuva karhu.

20. Naamioitu tai aito vihreys, jonka yllä pitämän luonnonsuojelun avulla on toteutettu mm. sellu- ja paperitehtaiden sekä asutuskeskusten jätevesien pääsääntöinen puhdistaminen, on verrattavissa 1900 luvun alkupuolella vaikuttaneeseen raittiusliikkeeseen, joka sai paljon hyvääkin aikaan. Kun raittiusliike sai aikaan vuonna 1919 alkaneen ja vuoteen 1932 kestäneen ns. kieltolain salakuljetuksineen ja pirtutrokareineen jne., tajuttiin, että nyt oltiin menty liian pitkälle. Luonnonsuojelu on nyt samassa tilanteessa. Myönnetään sitä sitten tai ei myönnetä. Kieltolaki järkeistettiin vuonna 1932. Milloin luonnonsuojelu ja sen avulla toteutettu mielivaltainen vääriin perustietoihin perustunut vastuuton vallankäyttö, jolta vaikutelmalta ei voi välttyä, järkeistetään?

21. Onko perusteltua antaa vihreyden kuristaa esim. kaiken maailman ”hitushippu” poistovaatimuksineen ja niiden toteuttamisineen sekä muine ympäristöbyrokratian tarkoitushakuisine tietoineen, vouhotuksineen ja vallankäyttömielivaltoineen Suomi hengiltä?

Haavistossa 27.8.2010


Markku Sahlstedt
Maanviljelijä
Haavistontie 131
03710 Uusitalo puh/faksi 09-2254104

tiistai 24. elokuuta 2010

Miksi ympäristöpoliittinen valtakeskittymä ei kykene korjaamaan erehdyksiään


Kuvan saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä.

Ladattavissa vapaasti internetissä:
http://www.ecobureaucracy.eu/

suomeksi:
http://www.ymparistovalta.net/

keskiviikko 18. elokuuta 2010

Tässä syyKuvan saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä.

Ladattavissa vapaasti internetissä:
http://www.ecobureaucracy.eu/

suomeksi:
http://www.ymparistovalta.net/

keskiviikko 11. elokuuta 2010

Valtaekspansion moottori


Kuvan saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä.

Ladattavissa vapaasti internetissä:
http://www.ecobureaucracy.eu/

suomeksi:
http://www.ymparistovalta.net/

keskiviikko 4. elokuuta 2010

Mielivallan välineitä


Kuvan saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä.

Ladattavissa vapaasti internetissä:
http://www.ecobureaucracy.eu/

suomeksi:
http://www.ymparistovalta.net/

perjantai 30. heinäkuuta 2010

Ympäristöpolitiikka ja sensuuri 1/5


Kuvan saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä.

Ladattavissa vapaasti internetissä:
http://www.ecobureaucracy.eu/

suomeksi:
http://www.ymparistovalta.net/

PS. Helsingin Sanomat ei julkaissut tätä ilmoitusta.

maanantai 26. huhtikuuta 2010

Timo Soini kysyy kolmannen kerran


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
12. huhtikuuta 2010 P-2433/10

KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Timo Soini (EFD) komissiolle

Aihe: Komissio ei vaadi yhteisöoikeuden vakiinnuttaman oikeuskäytännön edellyttämää, direktiivin 92/43/ETY täyttä täytäntöönpanoa Suomelta
Koska yhteisen luonnonperinnön säilyttäminen ja hoito on uskottu kullekin jäsenvaltiolle sen alueella, ei näiden toimenpiteiden toteuttaminen voi vaihdella jäsenvaltiosta toiseen. Tästä seuraa, kun on kyse luontodirektiivistä, jossa vahvistetaan monimutkaisia ja teknisiä sääntöjä ympäristöoikeuden alalla, että jäsenvaltioiden on erityisesti huolehdittava siitä, että niiden lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on varmistaa tämän direktiivin täytäntöönpano, on kaikille selkeä ja täsmällinen. Tuomiot C‑6/04, C‑508/04 ja C‑507/04 perusteluineen osoittavat, ettei tyydyttävää täytäntöönpanoa eikä käännösvirheitä hyväksytä.

Kysymyksiini P-5247/09 ja P-0041/10 viitaten uudistan kysymykset:

1. Milloin komissio edellyttää Suomea siirtämään direktiivin 92/43/ETY(1) 4 artiklan 1 kohdan ja siinä mainitussa liitteessä III tarkoitetun 1 vaiheen edellyttämät Natura 2000 -alueiden valintaperusteet Suomen kansalliseen lainsäädäntöön selkeästi ja täsmällisesti, eli siten kuin EY-tuomioistuimen 20.10.2005 antaman tuomion C‑6/04 perustelukohdat 22, 23, 24 ja varsinkin kohdat 25 ja 26 edellyttävät?

2. Milloin komissio edellyttää Suomea korjaamaan suomenkielisen luontotyyppioppaan käännöksen vastaamaan Natura-koodissa 8220 tarkoitettua, Suomea koskevaa, vain luokan 62.2A eli Boreaalisten karujen kallioiden (rapakivikalliot) kasvillisuus – alkuperäisessä muodossaan Boreal siliceous cliffs (rapakivi cliffs) – määritettyä luonto- eli ko. tapauksessa kalliotyyppiä?

3. Millä perusteella kuka tai ketkä komissiossa ovat myöntäneet Suomelle oikeuden olla toteuttamatta ja näin noudattamatta kaikkia jäsenmaita sitovaa yhteisöoikeutta ja sen vakiintuneen oikeuskäytännön edellyttämää Natura 2000 -alueiden valintaperusteiden kansalliseen lakiin siirtämistä, Natura 2000 ‑alueiden III liitteessä tarkoitetun 1 vaiheen edellyttämää valintaa ja luontotyyppien oikeaa määritystä?

Erkin kommentti: Ei voi välttyä vaikutelmalta, että komission vastaukset kahteen aikaisempaan kysymykseen oli laadittu Suomessa tai ainakin suomalaisten toimesta. Toivon, että nyt komissio vastaa asiallisesti tähän kysymykseen.
Eduskunnan oikeusasiamiehen sihteeri Terhi Arjola-Sarja jäi kiinni itse teossa eli teki virkarikokseksi epäiltävän päätöksen johon sisältyi myös Natura-asia. Katso


http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/04/eduskunnan-oikeusasiamiehen-sihteeri.html

Miksi Suomen valtio yrittää kierrellä ja kaarrella asiassa? Miksi ei voida tunnustaa, että ollaan toimittu Suomen lain ja direktiivien vastaisesti sekä yhteisöoikeuden vakiintuneen oikeuskäytännön vastaisesti? Koko Natura ratkaisu on otettava kokonaan uuteen tarkasteluun ja aiheutunee vahingot on korvattava täysimääräisesti ja rikoksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen teoistaan.maanantai 29. maaliskuuta 2010

Tutkintapyyntö Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan toiminnasta


Poliisipäällikkö Pertti Rönkkö Kainuun poliisi

Tutkintapyyntö Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan toiminnasta

Olen jo aikaisemmin tehnyt kaksi tutkintapyyntöä, jotka liittyvät Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan epäiltyihin virkarikoksiin. Ensimmäinen on tutkintapyyntö liittyi Oulun poliisin Tapani Tasannon epäiltyihin virkarikoksiin. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/kainuun-poliisilaitos-poliisipaallikko.html

Toinen tutkintapyyntö liittyy räjähdysainelain ja –asetuksen noudattamiseen. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/sisaministerion-ja-poliisin-yhteiset.html


Tämä kolmas tutkintapyyntö liittyy Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan tutkimattajättämispäätökseen Natura-asioissa. Tutkintapyyntö on tässä http://naturansalat.blogspot.com/2009/05/huomautus-ja-vaatimusteksti-14-3042009.html

Tutkintapyyntöön lisäselvitykset löytyvät tästä http://naturansalat.blogspot.com/

sekä kirjastani Olet Maamme Armahin Suomenmaa. Lähetän kirjan postitse tänään 29.03.2010 Kainuun poliisille tutkintamateriaaliksi ja todistusaineistoksi.

Kirjasta löytyy aineistoa, mikä todistaa rikosepäilyt.
Sivuilla 378-379 Ympäristöministeriö tunnustaa Naturan direktiivien vastaisen perustamisen.
Sivu 380 todistaa Maakallan kuuluvan Natura-alueeseen. Näin on loukattu Kallan karien itsehallintoa, koska karit on laitettu Naturaan vastoin itsehallintoelinten päätöksiä.
Sivu 381 Himangan kunnanhallituksen päätös, mikä todistaa, ettei Himangan kunta ole mukana suojelualeen perustamisessa 200 000 markalla, vaikka Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus on toisin rahoitushakemuksessaan ilmoittanut.
Sivu 382 Himangan kunnanvaltuuston päätös, mikä osoittaa sen, ettei Himangan kunta ole mukana Natura 2000-hankkeessa, vaikka Ympäristökeskus on rahoitushakemuksessaan toisin ilmoittanut.
Sivu 383-384 Haminamestari Jukka Pirttijärvi ilmoittaa Kallan karineuvoston kannan. Maa- ja Ulkokallan liittämiseksi Naturaan ei ole itsehallintoelinten mukaan tarvetta.
Sivu 385 Karikokouksen yksimielinen päätös Naturalle Ei.
Sivu 386 Rahoitushakemuksen sivu mikä osoittaa, että Himangan kunta on ilmoitettu rahoittajaksi vastoin kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätöksiä.
Sivu 387 Poliisipäällikö Veikko Autereen todistus Kallan karien itsehallinnosta
Sivu 388-389 Kalajoen kunnanhallituksen pöytäkirja mikä osoittaa sen, että kunnanhallitus on ohjattu harhaan virkavastuulla esittämällä, että Himangan kunta on 200 000 markalla mukana hankkeen rahoittamisessa.
Sivu 390 Rahoitushakemuksen sivu mikä osoittaa sen, että itsehallinnon omaavat Kallan karit on esitetty liitettäväksi Naturaan vastoin itsehallintoelinten päätöksiä
Sivu 391-392 Varatuomari Timo Nikulan kirjoitus lainvastaisuuksista.
Sivu 393-395 Varatuomari Timo Nikulan toinen kirjoitus lainvastaisuuksista.
Sivu 396-397 Varatuomari Katja Apajan kirjoitus lainvastaisuuksista.
Sivu 398-399 Rikostutkintapyyntö 18.9.1998
Sivu 400 Tarkennus rikostutkintapyyntöön.
Sivu 401 Poliisipäällikö Esa Heikkisen ammattitaidoton lausunto asiassa.
Sivu 402-403 Uudistettu tutkintapyyntö 4.2.2001
Sivu 404-405 Kokkolan poliisin Tapani Myllymäen virkarikokseksi epäiltävä päätös.
Sivu 406-413 Vastine Raimo Ollilan rikosselvittelyihin. Osoittaa Raimo Ollilan ammattitaidottomuuden asiassa.
Sivu 414-416 Oulun lääninpoliisijohtaja Erkki Haikolan virkarikokseksi epäiltävä ratkaisu. Päätös osoittaa suurta tietämättömyyttä ja ammattitaidottomuutta asiassa.
Sivu 417-418 Eduskunnan oikeusasiamies Lauri Lehtimajan virkarikokseksi epäiltävä päätös. Sivu 419-420 Eduskunnan oikeusasiamies Lauri Lehtimajan virkarikokseksi epäiltävä päätös.
Sivut 421-423 Maanviljelijä, Natura-tutkija Markku Sahlstedtin asiantunteva kirje valtionvarainministeri Sauli Niinistölle.
Sivut 424-425 Outi Airaksisen kirje osoittaa menettelytavat.
Sivut 426-427 komission jäsenen Ritt Bjerregaardin huomatuskirje.
Sivut 428-430 komission jäsenen Ritt Bjerregaardin toinen kirje.
Sivut 431-433 komission jäsenen Ritt Bjerregaardin kolmas kirje.
Sivut 434-436 toimittaja Martti Backmanin kirje Tapani Veistolalle.
Sivut 437-442 EY-säädösten muodot
Sivut 443-447 MTK:n kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille
Sivut 448-458 Valitus KHO:lle
Sivu 459 Informaatio eduskuntaryhmille
Sivu 460 valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen asiantuntematon ja perustelematon vastaus
Sivu 461 eduskunnan oikeusasiamiehen Lauri Lehtimajan asiantuntematon vastaus kanteluun.
Sivu 462 selvityspyyntö Ympäristöministerriön Ilkka Heikkiselle. Heikkinen on keskeinen hahmo epäillyssä suuressa Natura-rikoksessa.
Sivu 463 Kiirehtimispyyntö Ilkka Heikkiselle.
Sivu 464 Uusi kiirehtimispyyntö Ilkka Heikkiselle.
Sivu 465 Lehtiuutinen europarlamentaarikko Kyösti Virrankosken lausunnosta.
Sivu 466 Ilmoitukseni eduskuntaryhmille.
Sivu 467 Keskustelunvahvistus , mikä todistaa poliisiministeri Ville Itälän virkarikosepäilyt.
Sivu 468-472 todistaa todeksi oikeuskansleri Paavo Nikulan virkarikosepäilyt.

Koska Natura-asioiden tutkiminen vaatii EY-lainsäädännön vahvaa tuntemusta, niin rohkenen epäillä ettei sellaista löydy Kainuun poliisista. Poliisipäällikö Pertti Rönkön on varmistettava asiaa tutkii riittävän ammattitaidon omaa tutkija ja tutkinnanjohtajana on EY-lait tunteva tutkinnanjohtaja. Sellaista ei ainakaan vielä ole esim. KRP:n piiristä löytynyt.
Pyydän, että minut pidetään ajan tasalla tutkinnan kehittymisestä viikoittain. Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille ankarinta mahdollista rangaistusta ja tulen antamaan asiassa loppulausuntoni.

Kalajoella 29.03.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

sunnuntai 21. maaliskuuta 2010

Päivää – kirvesvartta!EU-komission puolesta on vastattu europarlamentaarikko Timo Soinin kysymykseen. Vastaus ei ole vastaus esitettyyn kysymykseen vaan ammattitaidoton mielipiteenilmaus. Tässä komission vastaus ja kommenttini vastaukseen:

P-0041/10FI
Janez Potočnikin
komission puolesta antama vastaus
(19.3.2010)

Kuten parlamentin jäsenen tekemään kirjalliseen kysymykseen P-5247/09 annetusta vastauksesta käy ilmi, komissio katsoo, että luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY on tällä hetkellä saatettu tyydyttävällä tavalla osaksi Suomen lainsäädäntöä, eikä Suomi ole sen mielestä tehnyt virhettä luontotyypin 8220 ”Kasvipeitteiset silikaattikalliot” tulkinnassa.

EU:n luontotyyppioppaaseen on lisätty uusia ja muutettuja luontotyyppejä useaan kertaan, esimerkiksi uusien maiden liityttyä Euroopan unioniin. Luontotyyppikomitea on hyväksynyt oppaaseen tehdyt muutokset ja lisäykset.

Mikä on Euroopan komission tehtävä

Euroopan komissio toimii perussopimusten valvojana. Komissio siis varmistaa, että yksityishenkilöt, jäsenvaltiot ja muut toimielimet soveltavat yhteisön oikeutta asianmukaisesti.
Toimivaltansa puitteissa komissio voi määrätä seuraamuksia yksityishenkilöille ja yrityksille yhteisön oikeuden rikkomisesta. Se voi käynnistää jäsenvaltiota vastaan rikkomusmenettelyn, jossa se kehottaa jäsenvaltiota korjaamaan epäkohdan tiettyyn päivämäärään mennessä.
Viime kädessä komissio voi nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen, jossa jäsenvaltio tai muut toimielimet joutuvat vastaamaan yhteisön oikeuden rikkomisesta.

Perussopimukset ja EU:n toimielimet

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja myöhempien perussopimusten ensisijainen tavoite on toteuttaa Euroopan valtioiden vaiheittainen yhdentyminen ja luoda sisämarkkinat neljän liikkumisvapauden (tavarat, henkilöt, pääomat ja palvelut) pohjalta ja talouspolitiikan vaiheittaisen yhdentymisen kautta.
Tätä varten jäsenvaltiot luovuttavat yhteisölle osan suvereniteetistaan ja antavat yhteisön toimielimille valtuudet antaa säädöksiä (asetuksia, direktiivejä, päätöksiä), jotka ovat kansalliseen oikeuteen nähden ensisijaisia.
Johdettu oikeus on kolmas tärkeä yhteisön oikeuden lähde perussopimusten (primaarioikeuden) ja kansainvälisten sopimusten ohella.
Johdettuun oikeuteen kuuluu paitsi perustamissopimuksessa määriteltyjä sitovia säädöksiä (asetukset, direktiivit ja päätökset) ja ei-sitovia oikeudellisia välineitä (päätöslauselmat, lausunnot) myös muita oikeudellisia välineitä, kuten yhteisön toimielinten sisäistä toimintaa koskevia säädöksiä ja yhteisön toimintaohjelmia.

Tästä osoitteesta sopimukset http://eur-lex.europa.eu/fi/treaties/index.htm

Erkin kommentti: Komission puolesta annettu vastaus ei ole vastaus esitettyihin kysymyksiin. Vastaus kulkee linjalla Hyvää päivää – kirvesvartta. Suomen Natura olisi pitänyt toteuttaa direktiivien ja yhteisön vakiintuneen oikeuskäytännön edellyttämällä tavalla. Juuri tätä asiaa komission tulee valvoa. Nyt komission mielestä asia on toteutettu tyydyttävällä tavalla. Yhteisön vakiintunut oikeuskäytäntö ei luontodirektiivin osalla tunne tällaista ilmaisua eikä mahdollisuutta. Myös silikaattikallion käännösvirheiden osalta komissio esittää oman mielipiteensä. Komissio ei vastaa kysymykseen käännösvirheestä vaan esittää mielipiteen menettelyn tulkinnasta. Komission olisi pitänyt ottaa kantaa onko käännösvirhettä vai eikö ole käännösvirhettä. Komissio on esittänyt asiasta oman mielipiteensä, mikä sekin on väärä. Esitän selventävän esimerkin: Nainen on raskaana tai ei ole raskaana. Totuus ei käy ilmi jos joku sanoo, että hänen mielestään nainen ei ole raskaana.
Komission vastaus on vaarallinen esimerkki siitä mitä Suomella on odotettavissa Euroopan Unionissa. Oikeutta ei saa, sillä sitä on niin vähän, ettei sitä riitä kaikille. Missä EU, siellä ongelma. Euroopan Unionia voidaan perustellusti nimittää Euroopan Neuvostoliitoksi.

sunnuntai 24. tammikuuta 2010

Europarlamentaarikko Timo Soini kysyy uudemman kerran


Europarlamentaarikko Timo Soini kysyi EU-komissiolta. Katso
http://naturansalat.blogspot.com/2009/10/europarlamentaarikko-timo-soini-kysyy.html

Aihe: Natura 2000 -alueiden valintaperusteiden kansalliseen lakiin siirtäminen ja vertailu silikaattikalliot-luontotyypin (koodi 8220) tulkinnasta. Vastaus

Yhteisölainsäädäntöä koskevan täytäntöönpanoilmoituksen (notifiointi-ilmoituksen) liitteenä komissiolle toimitetun vastaavuustaulukon uuden version mukaan luontodirektiivin 4 artiklan 1 kohta ja siinä mainittu liite III ja sen 1 vaihe on Suomessa täytäntöönpantu vain luonnonsuojelulain (LsL) 64 §:n 2 momentilla ja LSL:n 8 §:llä. Molemmat ovat yhteisön vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan vain hallinnollisia yleismääräyksiä, joita edes komissiokaan ei hyväksynyt Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eikä mm. Itävallan osalta.

Suomen Geologian tutkimuskeskuksen Pohjois-Suomen yksikön vuoden 2005 helmikuussa tekemän ja julkaiseman selvityksen ”EU:N LUONTODIREKTIIVI (92/43/EEC)(1) JA NATURA 2000 -LUONTOTYYPPIOPAS – vertailu silikaattikalliot-luontotyypin (koodi 8220) tulkinnasta ja vastaavuudesta” mukaan suomenkielisessä luontotyyppioppaassa on silikaattikallioiden kohdalla jo selvityksen tiivistelmäosasta selviävä, perustavaa laatua oleva käännösvirhe verrattuna EU:n luontotyyppioppaan määritykseen.

Edellä olevan perusteella kysyn: 1. Milloin komissio edellyttää Suomea siirtämään direktiivin 92/43/ETY 4 artiklan 1 kohdan ja siinä mainitussa liitteessä III sanotun 1 vaiheen edellyttämät Natura 2000 -alueiden valintaperusteet Suomen kansalliseen lainsäädäntöön selkeästi ja täsmällisesti, eli siten kuin EY-tuomioistuimen 20.10.2005 antaman tuomion C‑6/04 perustelukohdat 22, 23, 24 ja varsinkin kohdat 25 ja 26 edellyttävät?

2. Voiko komissio olla tietämätön silikaattikallioiden kohdalla suomenkielisessä luontotyyppioppaassa olevasta käännösvirheestä ja sen seurauksena Suomessa useille sadoille Natura 2000 ‑kohteille väärin perustein asetetuista sekä komissiossakin hyväksytyistä suojelutavoitteista ja suojeluperusteista?

3. Milloin komissio edellyttää Suomea korjaamaan suomenkielisen luontotyyppioppaan käännöksen vastaamaan Natura-koodissa 8220 tarkoitettua ja siitä Suomea koskevaa, vain luokan 62.2A eli Boreaalisten karujen kallioiden (rapakivikalliot) kasvillisuus – alkuperäisessä muodossaan Boreal siliceous cliffs (rapakivi cliffs) – määritettyä luontotyyppiä eli ko. tapauksessa kalliotyyppiä?

Tässä komission ala-arvoinen vastaus, mikä osoittaa täydellistä piittaamattomuutta yhteisön vakiintuneesta oikeuskäytännöstä.

24. marraskuuta 2009 P-5247/2009

Stavros Dimasin komission puolesta antama vastaus
Komissio katsoo, että luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annettu neuvoston direktiivin 92/43/ETY(1) saattaminen osaksi Suomen lainsäädäntöä on tällä hetkellä tyydyttävää.

Komissio ei katso, että Suomi olisi tehnyt virheen luontotyypin 8220 ”Kasvipeitteiset silikaattikalliot” tulkinnassa. EU:n luontotyyppioppaassa(2) esitetään tästä luontotyypistä ja muista liitteessä I mainituista luontotyypeistä yleinen kuvaus ja annetaan esimerkkejä erilaisista alatyypeistä. Siinä mainitaan esimerkiksi pohjoismaisen luokittelun vastaava luokka ”711 Klippvegetation på fattiga bergarter” ja ”713 Klippvegetation på serpentinbergarter”. Luettelo ei ole kattava ja jäsenvaltioiden tehtävänä on määrittää vastaavat alatyypit ja tarvittaessa vastaavuus kansallisten ja muiden asiaan liittyvien luokittelujärjestelmien välillä alueellaan.

13. tammikuuta 2010 P-0041/10

KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Timo Soini (EFD) komissiolle

Aihe: Direktiivin 92/43/ETY 4 artiklan 1 kohdan ja liitteessä III tarkoitetun 1 vaiheen kansalliseen lakiin siirtäminen ja vertailu silikaattikalliot-tyypin tulkinnasta
Komission 21.10.2009 kirjattuun kirjalliseen kysymykseeni P‑5247/2009 24.11.2009 antama vastaus osoittaa komission olevan tietoinen luontodirektiivin täytäntöönpanovajeesta Suomessa sekä silikaattikallioluontotyypin 8220 käännösvirheestä. Tämän seurauksena on todettava, että yhteisön vakiintunut oikeuskäytäntö ei luonto- eikä lintudirektiivin kohdalla tunne tyydyttävää täytäntöönpanoa eikä luontotyyppien käännösvirheitä. Tämä selviää selkeästi Englantia ja Itävaltaa koskevista päätöksistä C‑6/04, C‑508/04 ja C‑507/04.

Edellä olevan perusteella viittaan 15.10.2009 tekemääni, 21.10.2009 kirjattuun kysymykseen P‑5247/2009 ja kysyn: 1. Milloin komissio edellyttää Suomea siirtämään direktiivin 92/43/ETY(1) 4 artiklan 1 kohdan ja siinä mainitussa liitteessä III tarkoitetun 1 vaiheen edellyttämät Natura 2000 -alueiden valintaperusteet Suomen kansalliseen lainsäädäntöön selkeästi ja täsmällisesti, eli siten kuin EY-tuomioistuimen 20.10.2005 antaman tuomion C‑6/04 perustelukohdat 22, 23, 24 ja varsinkin kohdat 25 ja 26 edellyttävät?

2. Milloin komissio edellyttää Suomea korjaamaan suomenkielisen luontotyyppioppaan käännöksen vastaamaan Natura-koodissa 8220 tarkoitettua ja siitä Suomea koskevaa, vain luokan 62.2A eli Boreaalisten karujen kallioiden (rapakivikalliot) kasvillisuus – alkuperäisessä muodossaan Boreal siliceous cliffs (rapakivi cliffs) – määritettyä luonto- eli ko. tapauksessa kalliotyyppiä?

3. Millä perusteella kuka tai ketkä komissiossa ovat myöntäneet Suomelle oikeuden olla toteuttamatta ja näin noudattamatta kaikkia jäsenmaita sitovaa yhteisöoikeutta ja sen vakiintuneen oikeuskäytännön edellyttämää Natura 2000 -alueiden valintaperusteiden kansalliseen lakiin siirtämistä, Natura 2000 ‑alueiden liitteessä III tarkoitetun 1 vaiheen edellyttämää valintaa ja luontotyyppien oikeaa määritystä?

Europarlamentaarikko Timo Soinin esittämien kysymysten ja vastausten osoite:
http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=QP&language=FI&term=7&author=96666

Katso EY tuomioistuimen päätös 14.01.2010. Se osoittaa kiistatta sen, että tuomion C-226/08 alkuun kirjatuissa säädöskohdissa (kohta 5) on Natura 2000 alueiden valintaperusteeksi ensimmäiseksi luetteloitunta 4 artikla 1 ja 2 kohta ja liite III 1 vaihe. Suomessakin tulee toimia luonto- ja lintudirektiivin osalla EU:n vakiintuneen oikeuskäytännön määräämällä tavalla direktiivien kansalliseen lakiin selkeästi ja täsmällisesti siirtämisessä.

Tässä EY tuomioistuimen 14.1.2010 asiaan C-226/08 antaman tuomion osoite.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0226:FI:HTML