sunnuntai 12. syyskuuta 2010

Timo Soini kysyy neljännen kerranKomissio ei vastaa direktiivin 92/43/ETY selkeää ja täsmällistä täytäntöönpanoa koskeviin kysymyksiin
Koska yhteisen luonnonperinnön säilyttäminen ja hoito on uskottu kullekin jäsenvaltiolle sen alueella, ei näiden toimenpiteiden toteuttaminen voi vaihdella jäsenvaltiosta toiseen. Tästä seuraa – koska on kyse luontodirektiivistä, jossa vahvistetaan monimutkaisia ja teknisiä sääntöjä ympäristöoikeuden alalla –, että jäsenvaltioiden on erityisesti huolehdittava siitä, että niiden lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on varmistaa tämän direktiivin täytäntöönpano, on kaikille selkeä ja täsmällinen. Tuomiot C‑6/04, C‑508/04 ja C‑507/04 perusteluineen osoittavat, ettei tyydyttävää täytäntöönpanoa eikä käännösvirheitä hyväksytä.

Kysymyksiini P-5247/09, P-0041/10 ja P-2433/10 viitaten kysyn uudelleen seuraavaa:

1. Milloin komissio vaatii Suomea siirtämään direktiivin 92/43/ETY(1) 4 artiklan 1 kohdan ja siinä mainitussa liitteessä III tarkoitetun 1 vaiheen edellyttämät Natura 2000 -alueiden valintaperusteet Suomen kansalliseen lainsäädäntöön selkeästi ja täsmällisesti, eli siten kuin EY-tuomioistuimen 20.10.2005 antaman tuomion C‑6/04 perustelukohdat 22, 23, 24 ja varsinkin kohdat 25 ja 26 edellyttävät?

2. Milloin komissio vaatii Suomea korjaamaan suomenkielisen luontotyyppioppaan käännöksen vastaamaan Natura-koodissa 8220 tarkoitettua, Suomea koskevaa, vain luokan 62.2A eli Boreaalisten karujen kallioiden (rapakivikalliot) kasvillisuus – alkuperäisessä muodossaan Boreal siliceous cliffs (rapakivi cliffs) – määritettyä luonto- eli ko. tapauksessa kalliotyyppiä?

3. Millä perusteella, kuka tai ketkä komissiossa ovat myöntäneet Suomelle oikeuden olla toteuttamatta ja näin noudattamatta kaikkia jäsenmaita sitovaa yhteisöoikeutta ja sen vakiintuneen oikeuskäytännön edellyttämää Natura 2000 -alueiden valintaperusteiden kansalliseen lakiin siirtämistä, Natura 2000 -alueiden III liitteessä tarkoitetun 1 vaiheen edellyttämää valintaa ja luontotyyppien oikeaa määritystä?

Nyt ovat Timo Soinin komissiolle 3.9.2010 neljänteen kertaan esittämät kysymykset entistäkin keskeisimmät, koska Soinin komissiolta saamat kolme Euroopan parlamentin jäsentä ja muita jäsenvaltioita erehdyttävää vastausta ovat täydellisesti ristiriidassa korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) noin 700 Natura valitusratkaisuun kirjoittaman tekstin "Luonnonsuojelulaissa ei säädetä Natura 2000 -kohteiden valintaperusteista. Näistä valintaperusteista ei ole säädetty muussakaan kansallisessa säädöksessä, kuten edellä kohdassa 3.1. on lausuttu." (Ote KHO:n päätöksiin kirjatusta tekstistä liitetiedostona.)

Timo Soinin kysymysten ja vastauksien osoite, josta klikkailemalla löytyy kysymykset ja kysymyksistä klikkaamalla saa kulloisetkin komission ala-arvoiset Euroopan parlamentin jäsen Timo Soinia ja kaikkia muita jäsenvaltioita erehdyttävät vastaukset, on seuraavana:
http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=QP&language=FI&term=7&author=96666

Katso mitä KHO on kirjoittanut Natura-ratkaisuihinsa ( huom. kuvat isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä):


1 kommentti:

REXILE'X kirjoitti...

KOSKA SUOMEN JULKISHALLINTO EI OLE SIIRTÄNYT KONKREETTISESTI ALUE- JA RAJAVALVONTAANSA, ei luonnonsuojelu toteudu ainakaan pakkoluovutetulla alueilla.
Tähän asiaan kannattaa panostaa, sillä raja on siirrettävä, koska se on valalla luvattu kaikille YK:n jäsenvalioille ja niiden kansalaisille.

Ilkka V T Juutilainen
Juudaan Kuningas, 15.09.2010.