perjantai 8. huhtikuuta 2011

Hannu Hoskonen kysyy uudelleen

Hannu Hoskonen esittää uuden kysymyksen, koska edelliseen kysymykseen ”oman puolueen ministeri” Paula Lehtomäki vastasi asian vierestä. Katso Lehtomäen vastaus tämän jutun lopussa olevasta linkistä http://naturansalat.blogspot.com/2011/02/hannu-hoskonen-kysyy.html


KIRJALLINEN KYSYMYS 1411/2010 vp

EU:n luontodirektiivin implementointi kansalliseen lainsäädäntöön

Eduskunnan puhemiehelle Suomen liityttyä Euroopan unionin jäseneksi tuli yhteisöoikeudesta kansalliseen lainsäädäntöömme verrattuna ensisijaisesti sovellettavaa oikeutta riippumatta kansallisen säädöksen tasosta. Yhteisöoikeus ohittaa siis myös perustuslakimme, kun kyse on liittymissopimuksen mukaisesta siirretystä toimivallasta. Jäsenvaltion tulee EU:n vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti huomioida tämä tosiasia kaikissa laintulkintatilanteissa. Tätä tosiseikkaa korostaa myös se, että Suomi hyväksyi EU:n liittymissopimuksen perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Yhteisöoikeuden velvoittavuus, EU:n vakiintuneen oikeuskäytännön vaatimukset ja direktiivien EU:n kansalaisille antama oikeussuoja suhteessa viranomaisiin on yksityiskohtaisesti kirjattu perustuslakivaliokunnan lausuntoon PeVL 14/1994 vp . http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=PeVL+14/1994&base=erml&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WP

Tällä vaalikaudella on eduskunnassa implementoitu hyvin tarkasti EU:ssa säädettyjä direktiivejä nimenomaan yhteisöoikeuden velvoittavuuden takia. Viimeisimpänä esimerkkinä voi mainita EU:n postidirektiivin, jonka säädökset siirrettiin kansalliseen lainsäädäntöön maaliskuussa 2011. Kuitenkin luontodirektiiviin kirjatut selkeät, ehdottomat ja täsmälliset määräykset ovat edelleen implementoimatta. Perustuslakivaliokunnan lausuntoon PeVL 14/1994 vp on kirjattu selkeästi direktiivien velvoittavuus ja etusijaperiaatteen noudattaminen tilanteessa, jossa direktiiviin on merkitty selkeät, ehdottomat ja täsmälliset määräykset. Myös perustuslakimme 80 § määrää, että lailla on säädettävä kansalaisille tulevista oikeuksista ja velvollisuuksista. Perustuslain 2 §:n 3 momentissa säädetään oikeusvaltioperiaatteesta, jonka mukaan julkisen vallankäytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Miksi hallitus sallii luontodirektiivin täytäntöönpanossa nykyisen laittoman tilanteen, jossa asianosainen ei voi vedota kansalliseen lakiin, kun direktiiviä ei ole yhteisöoikeuden vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan implementoitu ja korkein hallinto-oikeus ei toistuvista pyynnöistä huolimatta ole hakenut ennakkopäätöstä luontodirektiivin oikeasta tulkinnasta?

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2011

Hannu Hoskonen /kesk

Ei kommentteja: